PCB látky sú nočnou morou Zemplína, reagoval na to aj parlamentný výbor

  • Obce
  • Dátum: 15.12.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Quo vadis environmentálna nočná mora v areáli Chemka Strážske, Odkalisko Poša, či Voľanský kanál? Fráz bolo dosť! Zhodli sa na tom členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, minister životného prostredia Ján Budaj s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským, ako aj zástupcovia samosprávy z vranovského okresu poslanec PSK Peter Kocák, starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, starostovia Poše Tadeáš Malý a Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Priemyselné dedičstvo bývalého štátneho podniku Chemko Strážske sa umlčať nedá. Dôkazom nie je iba jeho areál s „Ošipárňou, „Teplárňou“, či zverenicou Orlová, ale aj Odkalisko Poša a Voľanský kanál. Upozornili na to zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy z okresu Vranov nad Topľou. Konštatovania v letáku vydanom Úradom verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, ako i výsledky analýzy na prítomnosť PCB v ľudskom tele, voľne žijúcich zvierat a hospodárskych zvierat z domácich chovov sú alarmujúce. Fatálnou sa stáva situácia v momente, keď si uvedomíme, že cez potravinový reťazec sa toxická chémia importuje nielen v rámci Slovenska, ale vylúčené nie je, že prekračuje hranice. Z toho dôvodu bol jednou z ich požiadaviek monitoring vybraných skupín obyvateľov v najexponovanejšom území na PCB látky, ktorý našiel podporu aj na Ministerstve zdravotníctva SR.

Vláda SR síce schválila materiál, ktorý rieši vypratanie skorodovaných sudov z areálu Chemka a nainštalovanie filtra na prameni v zvernici, no iba tento krok nestačí. Rovnaká pozornosť musí byť venovaná tiež ďalším dvom zdrojom znečisťovania životného prostredia. „Verejnosť potrebuje vidieť nielen aktivitu v zvernici Orlová, ktorá je iba jedným zo zdrojov znečistenia. Zabudnúť sa nesmie ani na Odkalisko Poša a Voľanský kanál. Nemá totiž význam dekontaminovať pôdu, ak nebudeme mať všetky tri zdroje jasne zadefinované, zdokumentované a eliminované. Je tu apel, aby ľudia v regióne videli, že za asistencie vlády, ministrov, poslancov… sa veci začínajú konečne hýbať a problém, ktorý trvá štyri desaťročia, sa reálne rieši,“ reagovali zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z vranovského okresu.


Samosprávu z vranovského okresu reprezentovali starosta Poše Tadeáš Malý, starosta N. Hrušova Ján Fenčák, starostka N. Hrabovca Marcela Pčolinská a poslanec PSK Peter Kocák. 

Hoci TOP diskutovanou témou sú PCB látky, v prípade Odkaliska Poša nemusí ostať iba pri nich. Od roku 2008, kedy ho štát predal súkromnej spoločnosti, kompetentné štátne orgány nikdy nevyhodnocovali, aké ďalšie rizikové chemické zlúčeniny a prvky mohli byť v potvrdenej environmentálnej záťaži uložené. Obavu vyvoláva oficiálny zoznam nebezpečných látok, ktoré boli likvidované v čističke odpadových vôd v areáli Chemka, odkiaľ odpadové vody končia práve v odkalisku, ktoré vyteká do Kyjovského potoka a následne do rieky Ondava. Požiadavka samosprávy bola definovaná jasne – vykonať vrty priamo v odkalisku, nielen v jeho okolí, ako tomu bolo doteraz. „Od roku 2008 do dnešného dňa nebolo samotné odkalisko nikým preskúmané. Poznáme síce zoznam nebezpečných látok likvidovaných v ČOV v areáli Chemka Strážske, ale už nevieme, čo sa do odkaliska mohlo za ostatných dvanásť rokov dostať. Koniec koncov tomuto kroku sa nevyhneme. Ak sa určí „povinná osoba“, bude musieť byť vykonaný ďalší geologický prieskum kvôli určeniu technologického postupu, ako túto environmentálnu záťaž riešiť,“ upozornili zástupcovia samosprávy. Zároveň sa vyhranili voči interpretácií ich aktivít, že chcú likvidovať podnikateľskú činnosť v areáli Chemka. Opäť zdôraznili, že ich záujmom nie je nič iné, ako transparentné vzťahy s podnikateľskou obcou, ktorých výsledkom nebude ďalšie znečisťovanie životného prostredia. Rovnako pripomenuli, že v regióne chýba dôvera v štátne orgány, ktoré kontrolujú znečisťovateľov životného prostredia, pripomenuli prieťahy pri určení povinnej osoby za EZ alebo posledný prípad, keď nahlásili poškodenie potrubia dopravujúceho odpadové vody do odkaliska. „Sme za to, aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá bude dohliadať na to, aby sa dohodnuté kroky aj napĺňali. Z pozície nás zástupcov samosprávy radi podáme pomocnú ruku. Robíme to už aj teraz, keď si často pripadáme ako vyšetrovatelia, ktorí suplujú povinnosti štátu na rôznych úrovniach.“

Zástupcovia samospráv ozrejmili členom výboru mnohé zásadné detaily a informácie, ktorými štátne orgány disponujú, ale dlhodobo nekonajú. Starostovia vysvetlili aj návrh uznesení, ktoré pripravili s cieľom konečne nastaviť riešenia na tie najdôležitejšie činnosti, ktoré by mal zrealizovať štát. „Už dlho sme čakali, že štát príde s jasným plánom, ako vyriešiť environmentálne záťaže Odkalisko Poša, areál Chemka Strážske a Voľanský kanál, no nakoniec sme sa odhodlali a pripravili sme ho sami. Napokon po diskusii na Výbore boli uznesenie s malými zmenami prijaté, čo je výborný signál pre riešenie problému. Dôkazom toho, že téma je vážna a že sa konečne hľadá aj reálne riešenie je posun začiatku rokovania NR SR, ktorý bol odkomunikovaný vďaka predsedom poslaneckých klubov počas rokovania výboru,“ reagovali vo svojom stanovisku zástupcovia samospráv. Dovysvetlíme, že uznesenie parlamentného výboru nesmie byť schválené v čase, kedy schôdza NR SR v konkrétny deň prebieha, uznesenie je možné schváliť iba pred jej začatím.

Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta definoval rokovanie výboru ako historické, pretože sa na ňom zúčastnili dvaja ministri a štátni tajomníci za ministerstvo zdravotníctva Jana Ježíková a ministerstvo vnútra Ján Lazar. Za dôležité považuje tiež to, že na znení uznesení participovala svojimi návrhmi aktívne aj samospráva. Vníma to ako potvrdenie, že pre súčasnú vládnu garnitúru je riešenie zamorenia Zemplína PCB látkami z pohľadu životného prostredia jednou z kľúčových tém. Odvolal sa na programové vyhlásenie vlády obsahujúce záväzok, že vláda SR vyvinie maximálne úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží, najmä tých s najvyššou prioritou riešenia akou je zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, v okolí Strážskeho a Odkaliska Poša. „Negatívny vplyv PCB je dnes už jasne preukázaný. Výsledkom sú spontánne potraty u matiek žijúcich v tomto regióne, vrodené poruchy u novorodencov, onkologické ochorenia, poruchy štítnej žľazy a ďalšie zdravotné problémy,“ reagoval Jaroslav Karahuta a dodal: „O dva roky bude vyzerať Zemplín ináč, ako dnes. Bude to miesto vhodné pre život. Je na nás všetkých, ako tu stojíme, aby sme odstránili škaredú minulosť, ktorá nás bude stáť desiatky, možno stovky miliónov eur a ktorú nám zanechali predchádzajúce vlády. Toto im neodpustíme, toto im budeme stále pripomínať.“

Pripomenieme, že ministri Ján Budaj a Ján Mičovský rokovali so zástupcami samospráv, tretím sektorom a odbornou verejnosťou už v máji tohto roka v Nižnom Hrabovci. Pred necelým mesiacom sa konalo ďalšie pracovné stretnutie v Nižnom Hrušove s J. Mičovským, ktorý aj na tlačovke po rokovaní výboru vyzval média a verejnosť, aby kontrolovali a apelovali na plnenie uznesení a záväzkov súčasnej vlády. „Chcem oceniť starostov z postihnutej oblasti, ktorí svoju funkciu vykonávajú zodpovedne. Nebojím sa to povedať, že možno aj vďaka ním môžeme povedať, že dnes sme blízko riešenia, kedy od slov, sľubov, rôznych zápisov… prejdeme k reálnym krokom, ktoré si situácia na Zemplíne vyžaduje. Toto nie je otázka, či tam kontaminované územie je, pretože odpoveď poznáme. Tam sa život likviduje,“ zdôraznil J. Mičovský.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie schválilo uznesenia, v ktorých odporúča:

1. Zabezpečiť pre odkalisko Poša zastavenie jeho prítoku a okamžité filtrovanie výtoku z odkaliska Poša do Kyjovského potoka (MV SR a MŽP SR).

2. Pripraviť legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí presná štatistika chorobnosti obyvateľstva, na základe ktorej sa bude dať určiť dopad environmentálnych záťaží na ľudské zdravie (MZ SR).

3. V rámci mimoriadnej situácie zrealizovať kontrolný vrt v odkalisku Poša a zistiť presné znečistenie odkaliska (MV SR a MŽP SR).

4. Rozšíriť monitoring pôd, podzemných vôd, ovzdušia, potravinových zvierat, produkovaných potravín a monitoring voľne žijúcich zvierat a rýb v oblasti potvrdených environmentálnych záťaží s pravidelným vyhodnocovaním znečistenia (MPaRV SR a MŽP SR).

5. Pripraviť legislatívne zmeny a finančné krytie pre posilnenie kompetencií kontrolných orgánov (RÚVZ, SIŽP a iné) pri kontrolnej činnosti prevádzkovateľov znečistenia, prevádzkovateľov odkalísk a skládok komunálneho a nebezpečného odpadu (MŽP SR a MZ SR).

6. Pripraviť legislatívne zmeny, ktorými sa zmení povoľovací proces pre veľkých znečisťovateľov, prevádzkovateľov skládok, odkalísk tak, aby proces povoľovania realizovalo ministerstvo alebo SIŽP integrovaným povolením. Vydanie integrovaného povolenia je treba časovo ohraničiť, aby nemohla nastať situácia, že prevádzkovateľ podá žiadosť, ktorá sa prerokováva opakovane aj niekoľko rokov (MŽP SR).

7. Bezodkladne pristúpiť k odstráneniu nezabezpečených sudov s obsahom PCB z lokalít „Ošipáreň“, „Tepláreň“ a „Pri prameni“ a k ich uloženiu do nepriepustných kontajnerov na určenej skládke (MV SR).

8. Na základe výsledkov monitoringu zabezpečiť dodávky pitnej vody a dotovanie cien dodávok pitnej vody pre oblasti postihnuté dôsledkami environmentálnych záťaží v oblasti mesta Strážske a okolia odkaliska Poša. (MŽP SR a MZ SR).


Fotogaléria

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!