Obyvatelia mestskej časti JUH vo Vranove sa dočkajú novej vlakovej zastávky. Definitívne bol tento projekt potvrdený slávnostným poklepaním základného kameňa. Požiadavka premiestniť železničnú zastávku z Vranovského Dlhého, resp. vybudovať novú v miestnej časti JUH vo Vranove nad Topľou vzišla z požiadavky obyvateľov. Výbor MČ JUH ju vo svojej zápisnici komunikoval 12. marca 2019. „Zastávka na Vranovskom Dlhom bola […]

Inzercia

ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou PRIJME učiteľku/učiteľa MATEMATIKY na plný pracovný úväzok od 1. 9. 2022. Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na emailovú adresu zamestnanie@zsdvojka.sk, prípadne doručiť osobne na adresu školy – Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou – do 20. MÁJA […]
Obec Davidov
Obec Davidov,093 03 Davidov 182, IČO: 00332330 týmto v zmysle ust.  § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer obce Davidov predať majetok obce priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk. Majetok obce: predaj nehnuteľnosti s. č. 104 vedenej na parcele C KN 600 zastavané […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!