Obec Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ

 • Auto
 • Dátum: 29.05.2024

OBEC KAMENNÁ PORUBA, KAMENNÁ PORUBA 207, 093 03 VRANOV NAD TOPĽOU v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v obci Kamenná Poruba.

Požadované kvalifikačné požiadavky a predpoklady:

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa z. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších zmien
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 3. občianska a morálna bezúhonnosť
 4. zdravotná spôsobilosť
 5. ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 1. písomná prihláška do výberového konania,
 2. overené kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na účely výberového konania na miesto riaditeľa základnej školy v zmysle § 15 a 15a ods. 7 z. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
 4. profesijný životopis,
 5. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (praxe),
 6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršíe ako tri mesiace),
 7. písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy v obci Kamenná Poruba,
 8. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien.

Uzávierka prijímania prihlášok s označením „Výberové konanie ZŠ Kamenná Poruba“ je 11.06.2024 o 12:00 hodine.

Prihlášku a požadované doklady zasielajte na adresu:

Obec Kamenná Poruba – Obecný úrad, Kamenná Poruba 207, 093 03 Vranov nad Topľou.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Mgr. Miroslav Janoško

        starosta obce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!