Inzercia

       Obec Petrovce so sídlom Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00313823, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Bobrikom, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a po schválení OcZ ( uznesenie č. 2 so zasadnutia OcZ dňa 13.02.2023 ), ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce, 2 […]
OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 vyhlasuje podľa § 3 a  § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie […]
Predám 3- izbový byt na Sídlisku II. Cena dohodou. Bližšie informácie na tel: 0915644160.  
Obec Čierne nad Topľou na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čierne nad Topľou č. 9/8/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne nad Topľou na deň 03.03.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!