Inzercia - Auto

Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec, IČO: 00332925, týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať hnuteľný majetok obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur na základe […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!