Ponuka na odpredaj dvoch kusov motorových vozidiel PV3S

  • Auto
  • Dátum: 01.03.2023

       Obec Petrovce so sídlom Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00313823, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Bobrikom, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a po schválení OcZ ( uznesenie č. 2 so zasadnutia OcZ dňa 13.02.2023 ), ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce, 2 ks. vozidiel PV3S . Bolo rozhodnuté, vozidla predávať samostatne, za najvyššiu predloženú ponuku, so stanovením predajnej ceny takto:

  1. Nepojazdné vozidlo PV3S. Predajná cena: 350,-€

Stanovenie predajnej ceny bolo vykonané na základe prieskumu ceny kovošrotu a následnom určení minimálnej šrotovej ceny.

  1. Pojazdné vozidlo PV3S. Predajná cena: 2 000,-€

Stanovenie predajnej ceny bolo vykonané porovnaním cien z inzertných ponúk na internetových stránkach a ich priemernej trhovej ceny.

      Vozidla sú bez dokladov, nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách.

       Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v Petrovciach, kontakt: Ing. Miroslav Bobrik starosta obce, tel.: 0905 937 495, e-mail: obecpetrovce@gmail.com.

       Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu: Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou. Termín na doručenie cenových ponúk je termín do 24.03.2023 do 12,00 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka –PV3S nepojazdná – neotvárať“ alebo  „Cenová ponuka –PV3S pojazdná– neotvárať“

Cenová ponuka musí obsahovať:

  1. a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO, telefonický kontakt)
  2. b) predmet ponuky
  3. c) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

e)Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode a) budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.

  1. e) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
  2. f) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.03.2023 o 10.00 hod na Obecnom úrade v Petrovciach

Ing. Miroslav Bobrik

starosta obce Petrovce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!