VYŠNÝ KAZIMÍR: Obec predáva Nissan X – TRAIL, môžete zasielať ponuky

 • Auto
 • Dátum: 16.10.2023

Obec Vyšný Kazimír podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a nasl. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 80/2023 zo dňa 26.9.2023, týmto obec Vyšný Kazimír zverejňuje: zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

Predmet priameho predaja:

Značka vozidla: Nissan

Obchodný názov vozidla: X – TRAIL

Druh vozidla: Osobné vozidlo/M1 G

VIN: JN1TCNT31U0018725

Rok výroby: 2007

Počet km: 417 537 km

Minimálna cena vo výške všeobecnej hodnoty majetku je 2 500,- EUR vrátane DPH

Požiadavky:

– Záujemca predloží návrh kúpnej ceny v €.

– Záujemca uhradí poplatky súvisiace s prepisom vozidla

Termín predkladania cenovej ponuky:

Návrh cenovej ponuky v písomnej forme doručia navrhovatelia v zalepenej obálke so spätnou adresou v termíne do 31.10.2023 do 12:00 hod na adresu: Obec Vyšný Kazimír, 094 09  Vyšný Kazimír 57, doporučenou zásielkou, alebo osobne prostredníctvom podateľne obce Vyšný Kazimír, s označením „PRIAMY PREDAJ – Osobné vozidlo – NEOTVÁRAŤ“

Cenová ponuka musí obsahovať :

 1. Označenie záujemcu.
 2. Výška cenovej ponuky.
 3. Čestné vyhlásenie záujemcu – § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 4. Čestné vyhlásenie o záväzku voči obci
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Lehota na vyhlásenie priameho predaja:

 1. Výsledky vyhodnotenia priameho predaja budú uverejnené na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia podávania návrhov.
 2. Víťazovi bude v lehote do 15 dní odo dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva odoslaný list s oznámením o výsledku.
 3. Vyhlasovateľ a víťaz uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia víťazovi priameho predaja.

Ďalšie podmienky priameho predaja:

 1. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
 2. Každý záujemca môže predložiť len jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vyradené z procesu hodnotenia.
 3. Obsah návrhu musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho predaja.
 4. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
 5. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo.
 6. Obec Vyšný Kazimír si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.
 7. V prípade, ak s úspešným záujemcom, po ukončení priameho predaja nebude uzavretá kúpna zmluva z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky priameho predaja, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, je možnosť uzavretia zmluvy s ďalším záujemcom v poradí, ktoré určí obecné zastupiteľstvo.

V prípade záujmu o bližšie informácie k zámeru priameho predaja a obhliadku predmetu predaja si záujemcovia môžu dohodnúť:

Meno a priezvisko: Katarína Baranová

Číslo telefónu: 0905 489 501

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 16. 10. 2023

Mgr. Katarína Baranová

Starostka obce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!