Inzercia - Prenájom

Obec Malá Domaša  094 02 Malá Domaša 106, IČO: 00332534 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a  vyhlasuje  OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na […]
Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrzliny“ v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia. Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2022. Ponuky […]
Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia vrátane miesta na umiestnenie stánku na ambulantný predaj v prístave.“ K dispozícii je v prípade […]
Ponúkame do prenájmu kancelárske priestory na poschodí + WC na Hronského ul. 1206, Vranov nad Topľou Rozloha priestorov je 45 m2 Kontakt: 0915 429 578
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!