Inzercia - Prenájom

Obec DLHÉ KLČOVO, 094 13 Dlhé Klčovo 173, IČO: 00 332 356 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE: – nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí Budovy, súp. č. 173, postavenej na parc. registra […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!