Obec Hermanovce nad Topľou vyhlasuje OVS na predaj časti pozemku

  • Auto
  • Dátum: 02.05.2023

Obec Hermanovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a vyhlasuje OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

 I/  PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE

Nehnuteľný majetok obce  zapísaný na  LV č. 338, katastrálne územie Hermanovce nad Topľou a to:

– časť pozemku registra E KN parcelné číslo 1-213/1,  druh pozemku – trvalo tráv. povrch  o výmere  358 m2 podľa priloženého geometrického plánu 228/2022(diel č. 1)

Cena: za cenu: najmenej  vo výške  2,84 EUR/m2 stanovenú znaleckým posudkom Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, číslo znaleckého posudku 249/2022  zo dňa 13.12.2022 a to časti pozemku zapísaného na LV č. 338, kat. územie: Hermanovce nad Topľou:

– časť pozemku registra E KN parcelné číslo 1-213/1,  druh pozemku – trvalo tráv. povrch  o výmere  358 m2 podľa priloženého geometrického plánu 228/2022 (diel č. 1)

II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE:

1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Hermanovce nad Topľou, na webovej stránke Obce Hermanovce nad Topľou a v regionálnej tlači.

2/ Obhliadku nehnuteľnosti  je možné  vykonať v pracovných dňoch  počas úradných hodín. Kontaktná osoba:  Ing. Martin IVAN, č. tel. 0907 999 528

3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  kúpnej zmluvy:  do 19.5.2023 do 13:30 hod.

4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy: 26.5.2023

5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli:  do 31.5.2023

6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia prevodov – kúpnych zmlúv obecným zastupiteľstvom Obce Hermanovce nad Topľou.

III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:

1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pri podpise kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho.

2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník  v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa  súťaže:  Obec Hermanovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré.

3/ Na obálke uvedie účastník meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná verejná súťaž –  Neotvárať“.

4/ V obálke  účastník  predloží:

 návrh  kúpnej ceny a  svoje identifikačné údaje:

– u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu príslušnosť a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý, resp. emailovú adresu, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc  s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri,

– účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom,  že  nie  je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora.ostatní predložia aktuálny výpis z registra partnerov verejného sektora,

– súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

6/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.

7/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

8/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

9/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

 10/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!