Obec Tovarné vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/-ku ZŠ s MŠ

 • Auto
 • Dátum: 20.02.2023

OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 vyhlasuje podľa § 3 a  § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Tovarné 173, 094 01

 Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač musí spĺňať:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii,
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa § 39 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania

Iné požiadavky a kritériá:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ v Tovarnom
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (s uvedeným presnej adresy a telefonického kontaktu)
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja, riadenia a financovania ZŠ s MŠ
 • doklad o bezúhonnosti – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15 a 15a ods. 7 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín a miesto podania žiadosti:

            Žiadosť o účasť na výberovom  konaní  spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.03.2023 do 11:30 hod. v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné,  s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ v Tovarnom – NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania:

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady pre zaradenie do výberového konania,  rada školy  pozve na výberové konanie písomne najmenej 7 dní pred  jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Ďalšie informácie: Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné 4, 094 01, tel. č. 057/44 95 231

PaedDr. Kvetoslava Mižáková

starostka obce Tovarné

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!