DLHÉ KLČOVO: Ponuka pracovného miesta „EKONÓM OBCE – Účtovník“

 • Auto
 • Dátum: 22.05.2023
FOTO: Ilustračné/pixabay.com

EKONÓM OBCE – Účtovník (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo)

Miesto práce: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky: Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste (pracovná náplň)

 • Zostavovanie návrhu viacročného rozpočtu obce v spolupráci s ostatnými oddeleniami, vypracovávanie správy o jeho čerpaní pre zasadnutia OZ, vykonávanie zmien v rozpočte,
 • Zostavovanie záverečného účtu obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov,
 • Spracovanie a predkladanie daňového priznania k dani z príjmov PO za obec,
 • Spracovanie individuálnej účtovnej závierky
 • Vypracovávanie hlásení a výkazov v oblasti financovania obce, vyhotovovanie finančných a iných štatistických výkazov za obec a organizácií, ktorých  je obec zriaďovateľom,
 • Zúčtovávanie dotácií zo ŠR na úseku stavebného poriadku, matriky, ŽPaV a iných dotácií zo ŠR,
 • Plnenie povinností zriaďovateľa v komunikácii s Regionálnym úradom školskej správy Prešov,
 • Spracovávanie výkazov, IÚZ obce v systéme RISSAM,
 • Zabezpečovanie, spracovanie a kontrola kompletnej finančnej a účtovnej agendy pre MŠ, ZŠ a Spoločný školský úrad;  prenesené a originálne kompetencie v potrebnej miere,
 • Príprava materiálov pre audítora na vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky,
 • Evidencia majetku obce,
 • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
 • Vedenie evidencie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obce, komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom.

Potrebné znalosti (aktuálne znenie):

 • Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • Zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní
 • Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon č.553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamest. pri výkone práce vo verej. záujme
 • Zákon č.597/2003 Z.z o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
 • Zákon č.138/2019 Z.z o Pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie v odbore: ekonomické zameranie

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: úplné stredoškolské, vysokoškolské I. a II. stupňa

Požadovaná prax: 3 rokov

Vodičský preukaz: sk.B

Počítačové zručnosti:

Účtovný program   IFOSOFT- výhodou

Internet – pokročilá

Kancelárske balíky – Microsoft Excel – pokročilá

Kancelárske balíky – Microsoft Word – pokročilá

Kancelárske balíky – Microsoft Outlook – pokročilá

Osobnostné predpoklady:

analyzovanie a riešenie problémov

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

finančná a ekonomická gramotnosť

matematická gramotnosť

organizovanie a plánovanie práce

samostatnosť

analytické myslenie

pozornosť

praktické myslenie

precíznosť (presnosť)

spoľahlivosť

Na   žiadosti   uveďte   súhlas so spracúvaním  a uchovávaním osobných údajov pre účely  evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prevádzkovateľa Obec Dlhé Klčovo, IČO: 00332356 na obdobie 5 rokov –  viď čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č.2016/679  o ochrane  fyzických   osôb  pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Výber na pracovnú pozíciu ekonóm, účtovník sa uskutoční osobným pohovorom. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na uchádzačov.

Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne  e-mailom.

 Životopis ,žiadosť  o prijatie do pracovného pomeru, doklad o vzdelaní  a súhlas so spracovaním osobných údajov  doručte v termíne do 31.05.2023 na adresu:

Obec Dlhé Klčovo

 Dlhá 173/84

 094 13 Dlhé Klčovo

alebo elektronicky na: obec@dlheklcovo.sk

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!