Obec Čierne nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra

 • Auto
 • Dátum: 20.01.2023

Obec Čierne nad Topľou na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čierne nad Topľou č. 9/8/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne nad Topľou na deň 03.03.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Prihláška musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods.4 písm. a) č. 330/2007 Z. z. zákona o registri trestov)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • žiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Ďalšie predpoklady:

 • prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
 • znalosť právnych predpisov rozpočtových, príspevkových organizácií, hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • bezúhonnosť
 • ovládanie PC

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov
 • v zmysle § 18 a ods. 6. zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer na kratší pracovný čas s mesačným úväzkom 10 %,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.

Termín podania prihlášky:

 • Uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne do 15.2023 do 12:00 hod. na adresu: Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, 094 34 Bystré v zalepenej obálke, obálka musí byť označená:

 VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

 • Uchádzač, ktorý splní podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čierne nad Topľou dňa  03.03.2023.

Vladislav Dvorjak

starosta obce

V Čiernom nad Topľou, dňa 20.1.2023

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!