Inzercia - Rôzne

Obec Hermanovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a vyhlasuje OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o […]
OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 vyhlasuje podľa § 3 a  § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!