Za našu vodu potvrdilo v Odkalisku Poša uloženie nových toxických látok

  • Obce
  • Dátum: 25.08.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Len deň po tlačovej konferencii ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý Odkalisko Poša označil za jednu z najškandalóznejších environmentálnych záťaží na Slovensku, prišlo s ďalšími zásadnými a závažnými informáciami občianske združenie Za našu vodu. Podľa jeho rozborov boli do odkaliska v nedávnej minulosti aktívne vypúšťané toxické látky, čím sa naplnili obavy a podozrenia zástupcov samosprávy, aj obyvateľov regiónu.

Ako uviedla Annamerie Velič z OZ Za našu vodu, v združení sa domnievali, že podobne ako Vrakuňa, aj Odkalisko Poša bude v roku 2020 neaktívne, pričom sa už len čaká na prostriedky na jeho dekontamináciu. O to viac ju s kolegami prekvapila informácia, že do odkaliska sú údajne naďalej vypúšťané toxické chemické látky, ktoré z neho vytekajú a tým ešte viac prispievajú ku kontaminácii okolia.

Kým celé desaťročia bol ukazovateľom znečistenia v Poši arzén, z analýz vyplýva, že v umelom jazere vybudovanom pôvodne na ukladanie popolčeka z teplárne sú relatívne nové kontaminanty. Podľa A. Velič to potvrdzuje, že čistiareň odpadových vôd v Strážskom dodnes vypúšťa toxické chemické látky, ktoré prispievajú k už aj tak rozšírenej záťaži v tejto oblasti. „Podľa výsledkov z akreditovaného laboratória, boli vo vzorkách z vody a kalu z odkaliska analyzované napríklad látky ako 2,6-di-tert-butyl-4-nitrophenol,tetramethyl-5-decyne-4,7-diol a hexa(methoxymethyl)melamine. Posledné dva sú podľa klasifikácie ECHA (European Chemical Agency) škodlivé pre vodné organizmy s dlhotrvajúcimi účinkami a môžu spôsobovať kožné alergie. Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol navyše môže spôsobovať silné poškodenie očí. Naviac sme našimi analýzami potvrdili aj kontamináciu s PCB v sedimente ako aj ďalších extrémne toxických látok ako sú bifenyl a fenol,” uviedla Annamarie Velič.

PCB látky preukázateľne devastujú ľudské telo

Tento dlhý názov polychlórované bifenyly reprezentuje látky, ktoré ak sa dostanú do nášho tela, nevieme ich efektívne vylúčiť a tak sa ukladajú postupne v tukoch a z nich sa postupne uvoľňujú do krvného obehu.

PCB látky sú karcinogénne, spôsobujú poruchy metabolizmu ako napr. cukrovku, kardiovaskulárne choroby a poruchy plodnosti u mužov a žien. Dokážu výrazne narušiť hormonálnu rovnováhu, lebo niektoré z PCB látok majú štruktúru podobnú ľudským hormónom a preto majú schopnosť nahradiť ľudský hormón a zastaviť alebo potlačiť jeho funkciu. Do tela sa dostávajú prostredníctvom potravy živočíšneho pôvodu s vyšším obsahom tuku (lokálne produkovanej v kontaminovanej oblasti) a tiež prostredníctvom inhalácie častíc z ovzdušia, na ktorých sú adsorbované PCB. U detí spôsobujú sluchové postihnutie, poruchy zubnej skloviny a vývojové poruchy plodu. ZDROJ: TS OZ Za našu vodu

Na celej situácii vníma ako najviac zarážajúci fakt, že vypúšťanie toxických vôd do odkaliska funguje i napriek veľkým námietkam miestnych starostov. V tejto súvislosti v občianskom združení razia názor, že prítok toxických látok do odkaliska je potrebné zastaviť anulovaním povolení a rozhodnutí, ktoré tento stav umožňujú, pretože podobne ako Vrakuňa, aj Poša presakuje do podzemnej vody a teda do studní okolitých obcí. „Hoci je rozpustnosť PCB vo vode nízka, jeho prítomnosť v sedimentoch bola OZ potvrdená, preto je vysoké riziko pri zakalenej vode studní, že daný sediment bude obsahovať PCB. Tieto analýzy zakalenej vody na PCB sú v procese skúmania a môžu poukázať na prítomnosť PCB aj na zelenine a krmive pre domáce zvieratá. Je tu teda istá analógia so Žitným ostrovom, kde presakujúce kontaminanty ako atrazín z Vrakunskej skládky alebo inej záťaže znečistili pitnú vodu, ktorú by bolo za normálnych okolnosti možné piť,” vysvetlila A. Velič.

Vzorom na dekomtamináciu po PCB môže byť Česko

Dekontaminácia PCB látok v zemine, kaloch a v budovách nasiaknutých týmito látkami je možná len kombináciou viacerých dekontaminačných techník, ako to bolo prevedené v Českej Republike v Neratoviciach. Bola tu postavená dekontaminačná linka anglického výrobcu, ktorá využívala viacero procesov – vysokoteplotné pece (cca 700°C), ktoré kontaminanty vyparia a následnú chemickú katalytickú dehalogenáciu. Je tu tiež rotačná pec pre stavebné odpady a ďalšie technologické zariadenia. Spaliny potom prechádzajú zložitou sústavou filtrov a odlučovačov tak, aby sa zabránilo únikom nebezpečných látok do ovzdušia. ZDROJ: TS OZ Za našu vodu

OZ Za našu vodu teda poukazuje na aktívnu environmentálnu záťaž – Odkalisko Poša, kde sa nachádza obrovské množstvo toxických látok vo vode, kale, ale i v ovzduší. OZ informovalo Ministerstvo životného prostredia, ako aj SIŽP, aby urgentne zastavilo vypúšťanie chemických látok do Odkaliska Poša a zaradilo túto záťaž na jedno z prvých miest na komplexnú dekontamináciu. Členovia združenia zároveň vítajú deklarovanú prípravu konferencie MŽP SR na tému sanácie PCB na Zemplíne, ktorá má následne vytvoriť pracovnú skupinu, pričom sa aktívne hlásia ako spolupracujúci partner v tomto dôležitom procese, ktorého zanedbanie je spojené s dlhodobo kritickým zdravotným stavom mnohých občanov na Zemplíne. „Riešenie vidíme v odvedení Kyjovského potoka od odkaliska, jeho postupným vysušením a neskoršou dekontamináciou. Ostatné PCB látky v Strážskom a v okolí Laborca, Michaloviec a Zemplínskej Šíravy bude potrebné zmapovať, postupne zhromaždiť na dezignovanom mieste a dekontaminovať,” dodala A. Velič.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!