Žiaci ZŠ Kukučínova sa stali vďaka projektu Technika hrou malými vedcami

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Základná škola Kukučínova sa v školskom roku 2019/2020 zapojila s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia do projektu Technika hrou, vďaka čomu úspešne získala grant na nákup didaktických pomôcok. 

Ide o projekt podpory a inovácie technického vzdelávania na primárnom stupni, ktorého cieľom je podpora formálneho technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie výskumne ladenej koncepcie vzdelávania, ktorá pomáha deťom rozvíjať samostatné technické zmýšľanie, čím sa docieli prepojenie už získaných zručností a poznatkov s aktívnym prírodovedným vzdelávaním. Jeho výsledkom nie sú naučené postupy, ale spôsobilosť a zručnosť riešiť rôzne technické, konštrukčné a používateľské problémy.
 
Táto induktívna metóda vzdelávania napomáha dosiahnuť inovované ciele implementované v štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 1 vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda.
 
Myšlienkou projektu je „Čo sa začína hrou, môže pri správnom pedagogickom vedení končiť inováciou a dôverou vo vlastné schopnosti“. Z toho dôvodu Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s Trnavskou univerzitou umožnila vzdelávanie pedagógov, ktoré prispelo ku skutočnej realizácii technického vzdelávania na našej škole a to v súlade s najnovšími didaktickými trendmi.
 
Žiaci na prírodovedných a technických hodinách formou hry a nadšenia z objavovania nového prirodzene a samostatne dospeli k novým poznatkom, ktoré vedia využiť aj v reálnom živote, čím sa zabezpečuje rozvoj ich technickej gramotnosti.
 
Na vyučovacích hodinách sa stávali výskumníkmi, ktorí ešte síce nevedia správnu odpoveď na otázku, prečo je to tak a prečo to tak funguje, ale keďže poznajú postup ako to zistiť určite dospejeme k záveru.
 
Riešili sme otázky: 
 
– Ako vytvoriť dlhší a kratší tieň?
– Ako vytvoriť viac tieňov jedného predmetu len jedným svetelným zdrojom?
– Sú všetky tiene rovnako tmavé? 
– Môžeme vytvoriť farebný tieň?
 
Ak už nadobudli pocit, že všetkému rozumejú, nastolili sme ťažšie otázky:
 
– Ak má miestnosť  štyri svetelné zdroje v rohoch, koľko tieňov bude mať predmet v danej miestnosti, ak budú všetky svetlá zapnuté?
– Ako sfunkčniť ozubené súkolesie, ak sú kolesá zapojené v rade? 
– Zmení sa spôsob točenia kolies, ak ich zapojíme do kruhu? 
 
Na základe prvotných skúsenosti potom s nadšením riešili aj problém ako vytvoriť súkolesie, aby sa vedro posúvalo smerom nahor, či nadol. 
 
Naučili sa spolu kooperovať, nakoľko pracovali v skupinách. Zapisovať zistené poznatky, vyhodnocovať zistenia a vôbec sa nebáli vyvodzovať závery, pretože všetko považovali za hru a zábavu
 
Tatiana Lukáčová, ZŠ Kukučínova
 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!