Mária Chrapeková a Šimon Gdovec boli ocenení prestížnymi plaketami PSK

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: FB Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou

Ocenenia pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v Prešovskom kraji  sú rozdané. Za svoje úspechy dosiahnuté v aktuálnom školskom roku ich získalo 15 učiteľov a 15 žiakov. Medzi laureátmi nechýbalí ani ocenení z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Plaketou Jána Amosa Komenského Sophista pro regione bola medzi pedagógmi ocenená Mária Chrapeková. Šimon Gdovec si prevzal študentskú plaketu Lux mentium – Svetlo poznania.

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl po 13-krát. Aj v aktuálnom ročníku plaketu Sophista pro regione a Lux mentium odovzdával zástupcom štátnych, ako aj cirkevných a súkromných stredných škôl z celého kraja. V aktuálnom ročníku krajského podujatia si ich prevzalo celkovo 30 laureátov.

„Svojím prístupom k učeniu a na druhej strane k vyučovaniu sú motiváciou a inšpiráciou aj pre ostatných v tom, že ak sa chce, dajú sa dosiahnuť veľké veci a posúvať sa vpred. Žiaci svoj talent, cieľavedomosť, húževnatosť a výnimočné zručnosti, na ktorých môžu stavať vo svojom profesijnom živote. Učitelia zas manažérske schopnosti, trpezlivosť a nasadenie v prístupe k vzdelávaniu, ale aj schopnosť načúvať svojim zverencom, byť im priateľom a oporou a formovať ich tak, aby z nich vyrástli osobnosti s veľkým charakterom,“ povedal po slávnostnom oceňovaní Pedagóg a žiak 2023 predseda prešovskej župy Milan Majerský.

Plaketu Jána Amosa Komenského Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región si v školskom roku 2022/2023 prevzalo spomedzi 56 nominovaných 15 učiteľov. O laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady na základe došlých nominácií od riaditeľov škôl.

Mária Chrapeková spojila celý profesijný život s Obchodnou akadémiou vo Vranove nad Topľou. V prvých rokoch pôsobila ako učiteľka účtovníctva a výpočtovej techniky. Neskôr 23 rokov ako zástupkyňa riaditeľa a od roku 2014 vedie školu vo funkcii riaditeľky.

Počas jej pôsobenia ako riaditeľky sa škola zapojila do projektov Európskej únie – Zvýšenie kvality vzdelávania na OA vo VT, Nové trendy vo vzdelávacom procese, Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote. Svojou iniciatívou a vďaka implementácii projektov dokázala v priebehu svojho funkčného obdobia vo veľkej miere zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy, pracovné podmienky tak pre zamestnancov ako aj pre študentov.

Pod jej vedením sa škola od roku 2017 každoročne zapája do medzinárodného programu Európskej únie Erasmus+, pričom je jeho hlavnou manažérkou (Londýn, Ostrava, Sligo – Írsko, Barcelona, Poľsko).

Vďaka jej osobnému prístupu a náročnosti študenti školy dosahujú výborné výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy, dokonca v medzinárodnom meradle, predovšetkým na veľtrhoch cvičných firiem, ktoré sú jej srdcovou záležitosťou, ale aj v súťažiach SOČ, účtovníckych, ekonomických a jazykových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach, čím sa obchodná akadémia posunula v rebríčku INEKO k najlepším školám v rámci PSK.

Svojou angažovanosťou a aktivitou prispela k zavedeniu duálneho vzdelávania, k podpísaniu memoranda o spolupráci obchodnej akadémie s Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Košiciach a tento rok aj so školou Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom meste Sanok a Metropolitní univerzitou v Prahe. „Záležalo jej a stále záleží na budúcnosti školy a študentov, o čom svedčí jej vysoká profesionalita, ale aj empatický prístup i schopnosť flexibilne a pohotovo riešiť závažné problémy, ktoré sa v náročnej riadiacej práci neustále vyskytujú,“ uvádza sa vo vizitke Márie Chrapekovej.

Plaketou Lux mentium – Svetlo poznania bolo ocenených 15 žiakov z celkovo 41 nominovaných. Ocenení žiaci majú široké spektrum záujmov, za sebou výnimočné úspechy v predmetových olympiádach a športových súťažiach, pracujú v redakciách školských časopisov, sú členmi školských parlamentov, autormi originálnych projektov a mnohí sa venujú aj dobrovoľníctvu.

Šimon Gdovec bol od začiatku štúdia členom Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, do ktorého sa svojou činnosťou aktívne zapájal. Napr. moderovaním a organizovaním školských akcií a súťaží. Spomenieme Deň otvorených dverí, Študentský majáles, Deň učiteľov, Konferenciu študentov či Tradičný veľtrh cvičných firiem. Okrem toho sa spolupodieľal na spravovaní školských sociálnych sietí – Facebook, Instagram a Tik Tok, čím napomáhal rozvoju a propagácii školy na verejnosti. „Záležalo mu na dobrej sociálnej klíme v škole, na dobrom mene školy a mal výrazné prosociálne cítenie. Zapájal sa aj do dobrovoľníctva – verejných zbierok, podujatí úcty k seniorom a sociálne znevýhodneným skupinám. Bol dôležitým prvkom pozitívnej motivácie medzi študentmi, stimuloval a inšpiroval ostatných,“ citujeme z facebookovej stránky Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

Dnes už absolvent Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou bol riaditeľom cvičnej firmy Rožky na rožku, s .r. o. Na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach získali 1. miesto v hlavnej kategórii Najlepšia cvičná firma. Na 4. MUB-line veľtrhu cvičných firiem v Prahe si so spolužiakmi prevzali ocenenie za 2. miesto v kategórii Najlepší vianočný leták, 3. miesto v kategórii Najlepší stánok a 2. miesto v kategórii Networking. „Šimon vynikal aj v teoretických a praktických znalostiach z účtovníctva. Školu reprezentoval aj na celoštátnom kole olympiády Mladý účtovník. Svojím prejavom a činmi aktivizoval ostatných študentov a výrazným spôsobom prispieval k šíreniu dobrého mena Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Svojimi výsledkami príkladne reprezentoval nielen našu školu, ale aj mesto Vranov nad Topľou a Prešovský kraj.,“ ocenila jeho prínos škola.

OCENENÍ UČITELIA 2022/2023:
 • Ján KLEBAN(Gymnázium L. Stöckela, Bardejov)
 • Marta BYSTRIANSKA(Gymnázium J. A. Raymana, Prešov)
 • Miroslav ČURLÍK(Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka Evanjelickej spojenej školy, Prešov)
 • Svetlana FILIPOVÁ(SPŠ stavebná, Prešov)
 • Anton GARBÁR(Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)
 • Mária CHRAPEKOVÁ(Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou)
 • Pavol KUBIS(SOŠ technická, Stará Ľubovňa)
 • Vasil KUZMIAK(SOŠ remesiel a služieb, Poprad)
 • Ľubica LAUBERTOVÁ(SOŠ služieb, Prešov)
 • Tatiana MAREČÁKOVÁ(Obchodná akadémia, Poprad)
 • Zuzana RUMLOVÁ(SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok)
 • Božena ŠVÁBOVÁ(SOŠ pedagogická, Levoča)
 • Lucia ŠVECOVÁ(Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné)
 • Ľudmila SCHVALBOVÁ(Gymnázium, Konštantínova, Prešov)
 • Štefan ROTH(SOŠ technická, Poprad)
OCENENÍ ŽIACI 2022/2023:
 • Timothy Ján FECKO(Gymnázium J.  A. Raymana, Prešov)
 • Nikolas FEČUNDA(SOŠ technická, Poprad)
 • Šimon GDOVEC(Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou)
 • Ema HETEŠOVÁ(Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok)
 • Jozef JABCZUN(Gymnázium sv. Mikuláša, org. zložka Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Prešov)
 • Tatiana JANKOVSKÁ a Martina RICHNAVSKÁ (SPŠ stavebná, Prešov)
 • Rastislav JURČÁK(SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit)
 • Daniel KASPERKEVIČJakub JENDRICHOVSKÝ (SOŠ technická, Stará Ľubovňa)
 • Kristiána Sarah KLEBANOVÁ(Gymnázium L. Stöckela, Bardejov)
 • Sebastián LUKÁČ(Stredná zdravotnícka škola Prešov)
 • Adam SAVKA(SPŠ, Snina)
 • Simona ŠEPEĽOVÁ(Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné)
 • Richard ŠKRIPKO(Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!