Prešovský samosprávny kraj chce vybudovať cestárske recyklačné centrum

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj má v pláne vybudovať cestárske recyklačné centrum. Slúžiť má na opätovné použitie vybúraného stavebného odpadu z ciest. Ročne by ho pritom spracovalo až viac ako 100-tisíc ton.

Správa a údržba ciest PSK by mohla mať vlastné recyklačné centrum. Jeho cieľom má byť opätovné využitie a recyklácia stavebného odpadu v rámci správy, údržby a obnovy ciest. Zároveň má riešiť súčasný nevyhovujúci a neefektívny stav s uskladňovaním nepoužiteľných materiálov a s nedostatočným priestorovým usporiadaním. „Krajskí poslanci schválili ideový zámer za 3,87 mil. eur na svojom aprílovom zasadnutí. PSK chce investičnú akciu financovať z vlastných zdrojov, resp. cez Program Slovensko,“ informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Recyklačné centrum uvažuje ročne so spracovaním viac ako 100 000 ton vybúraných materiálov z realizovaných investičných akcií. Zhodnotené materiály nájdu použitie v samotnej údržbe na cestnej sieti PSK. „Presnejšie sa predpokladá ich využitie do určitých častí novobudovaných konštrukcií cestného telesa, pri budovaní spevnených krajníc, realizácii zásypov, spevnení svahov aj pri budovaní a oprave účelových komunikácií,“ vymenovala D. Jeleňová.

V rámci cestných akcií a investičnej výstavby či modernizácii ciest predstavuje tvorba vybúraných materiálov významné položky finančného aj priestorového objemu. Recyklačné centrum preto má svoje opodstatnenie. Jeho benefity sú zrejmé tak v oblasti udržateľnosti používaných materiálov, ochrany životného prostredia, ale aj pri eliminácii zaťaženia na jestvujúce okolie. „Ďalšou výhodou je znižovanie finančných nákladov na výstavbu, uskladnenie odpadov a ich samotné presuny,“ dodala D. Jeleňová.

Predmetom schváleného zámeru je konkrétne komplexná príprava dokumentácií vrátane povolení pre výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových dvorov SÚC PSK. Počíta aj s dodaním a sfunkčnením strojno-mechanizačného zariadenia určeného na recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu. „Po úspešnom zrealizovaní všetkých potrebných procesných úkonov od obstarania projektovej dokumentácie po verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby počíta kraj so začatím výstavby recyklačného centra na jar 2025 a jej ukončením v novembri toho istého roku,“ definovala časový harmonogram D. Jeleňová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!