OZ Náš svet realizuje projekt Na správnej ceste

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Názov projektu: Na správnej ceste

Prijímateľ grantu: OZ Náš svet, Ul. 1. Mája 1230/14 Vranov nad Topľou

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01;  Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Y790

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom

opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Miesto realizácie projektu: Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu : od 22.06.2020 do 31.07.2022

Výška poskytnutého NFP:  101 797,92 €

Projekt s názvom „Na správnej ceste“ je zameraný na zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom organizovania mimoškolských a prázdninových aktivít založených na inkluzívnom prístupe.

Hlavným cieľom projektu je: „Zlepšiť študijné výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít budovaním a skvalitnením ich sociálno-komunikačných kompetencií, podporou ich zmyslu pre zodpovednosť v súvislosti s pravidelnou školskou dochádzkou prostredníctvom metód dramatickej výchovy v neformálnom vzdelávaní realizovanom inkluzívne so študentami stredných a vysokých škôl Vranovského okresu.“

Špecifické ciele projektu sú:

  • Prostredníctvom metód dramatickej výchovy – dramatoterapeutických a teatroterapeutických, spojiť deti a mladých ľudí z rôzneho sociálneho zázemia za účelom zmysluplného trávenia voľného času, vytvorenia priateľských väzieb, ktoré majú priniesť zmenu ich postojov v zásadných otázkach ich súčasného života a ich uplatnenia v budúcnosti.
  • Vytvoriť rôznorodé skupiny zložené zo žiakov ZŠ, študentov gymnázií a stredných škôl a žiakov špeciálnej ZŠ (detí zo SZP a marginalizovnaých rómskych komunít) okresu Vranov nad Topľou za účelom spoločných pravidelných popoludňajších aktivít, vrátane prázdninových.
  • Ukázať PZ a OZ programy založené na metódach dramatickej výchovy a uviesť ich do vyučovania ZŠ a SŠ vyškolením pedagogických a odborných zamestnancov v tej oblasti.
  • Odpútať pozornosť detí a mladých ľudí od problémov spojených s málo podnetným prostredím, predovšetkým chudobou, alkoholizmom rodičov, fajčením a užívaním omamných látok.
  • Eliminovať disociálne a asociálne správania detí a mládeže zo SZP a MRK.
  • Nabúrať u majoritnej mládeže stredných a vysokých škôl zaužívané stereotypy o Rómoch, vytvoriť príležitosť k vzájomnému spoznaniu sa a tým prispieť k boju proti segregácii a diskriminácii Rómov.
  • Priniesť myšlienku dobrovoľníctva – Big Brother medzi mládežníkov Vranova a šíriť ju v duchu pomoci silnejší-slabšiemu.

Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných, stredných škôl a žiaci špeciálnej školy s mentálnym a sluchovým postihnutím, pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle a profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou. Miestom realizácie projektu je Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou (patriaci do skupiny najmenej rozvinutých regiónov v rámci SR), mesto Vranov nad Topľou a jeho okolie.

Aktivity prebiehajú v Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140 vo Vranove nad Topľou, v ZŠ Sídlisko JUH vo Vranove nad Topľou, ZŠ Rudlov a ďalších školách vranovského okresu.

júli 2020 prebehlo 7 dňové školenie učiteľov, ktorí vedú krúžkovú činnosť, 2 dňové školenie dobrovoľníkov – študentov stredných a vysokých škôl vranovského okresu. Lektori školenia boli Mgr. Ľubica Bekéniová, MgA. Marica Harčáriková zo Slovenska a Bc. Jan Němeček a Bc. Iryna Pronyšynová zo SdruženíD z Olomouca.

Od Septembra 2020 prebieha krúžková činnosť na zapojených školách, ktorú vedú zapojení učitelia v spolupráci s mládežníckymi dobrovoľníkmi.

Mgr. Renáta Kopčeková, riaditeľka SŠI a finančný manažér projektu

 


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!