Chránené územie európskeho významu vznikne aj vo vranovskom okrese

  • Obce
  • Dátum: 18.07.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) sa rozšíri o 97 nových lokalít s výmerou vyše 10 tisíc hektárov. Zaradenie nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu podporí rozvoj regiónov budovaním agroturizmu, cykloturistiky a zároveň umožní čerpať eurofondy na starostlivosť o chránené územia. Materiál predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa ministra Jána Budaja Slovensko ako členský štát EÚ má za úlohu prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny EÚ spoločne budujú európsku sústavu chránených území  (NATURA 2000) na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín. „Slovensko však v minulosti záväzok neplnilo dostatočne. Výsledkom je začaté konanie zo strany Európskej komisie. Ak by sme pokračovali v ľahostajnosti predchádzajúcich vlád, nasledovala by žaloba, podobne ako v prípade nedostatočnej ochrany biotopu hlucháňa hôrneho. Našou povinnosťou je obhajovať záujem štátu a verejnosti,“ zdôraznil minister Budaj.

Európska komisia nepovažovala súčasný národný zoznam za dostatočný pre dva biotopy európskeho významu a päť druhov európskeho významu definovaných aj druhmi rýb ako hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, šabľa krivočiara, či a hrebenačka vysoká.

Štátna ochrana prírody SR pripravila odborný návrh na doplnenie národného zoznamu územia európskeho významu. V tejto súvislosti bolo zvolaných vyše 200 prerokovaní s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov a aj so štátnymi inštitúciami a záujmovými združeniami. Do zoznamu boli zaradené prerokované lokality, ktoré rešpektujú už schválené územné plány obcí.

V okrese Vranov nad Topľou schválila vláda SR územie európskeho významu v katastrálnom území obcí Benkovce, Hencovce, Kladzany, Malá Domaša, Ondavské Matiašovce, Sedliská, Slovenská Kajňa a Tovarné. „Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (* 91E0) a druhov európskeho významu: hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus), hrúz Kesslerov (Romanogobio kessleri) a kolok vretenovitý (Zingel streber),“ citujeme z materiálu, ktorý predložil minister Ján Budaj.

Doplnenie zoznamu ÚEV je v súlade s novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá je primárne zameraná na rozvoj vidieka a podporu aktivít a obhospodarovania území, zachovávajúcich tradície a krajinný ráz územia.

ÚEV sa vymedzujú pre biotopy európskeho významu a pre rastliny a živočíchy. Práve pre určené biotopy a druhy má Slovensko povinnosť doplniť nové lokality. Pre druhy vtáctva sa vyhlasujú chránené vtáčie územia. Spoločne tvoria sústavu chránených území Natura 2000. Dostatočnosť doplneného národného zoznamu ÚEV posúdi ešte Európska komisia.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!