VRANOV NAD TOPĽOU: Máte voči mestu daňový nedoplatok? Zadržia vám vodičák

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou aktuálne eviduje daňové nedoplatky od fyzických osôb vo výške 289 329,84 eur a od právnických osôb vo výške 565 611,16 eur. V zmysle zákona sa radnica rozhodla pristúpiť k novému spôsobu ich vymáhania zadržaním vodičského preukazu.

Ako uvádza mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke, vymáhanie daňových nedoplatkov patrí dlhodobo k jeho prioritám. Problémom však je, že ide o veľmi náročný a zdĺhavý proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov a často končí neúspešne. V daňových nedoplatkoch sú pritom viazané finančné prostriedky, ktoré prispievajú k zabezpečeniu riadneho fungovania samosprávy a neraz chýbajú v rozpočte mesta.

V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu sa samospráva rozhodla pristúpiť k využitiu legislatívnej možnosti, ktorú s účinnosťou od 1. januára 2020 priniesla novela zákona o správe daní. „Od tohto dátumu môžu obce pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ide o mimoriadne efektívny nástroj v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov,“ citujeme z mestského webu.

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či daňový dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu. V nej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. „Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný,“ upozorňuje mesto Vranov nad Topľou s tým, že po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti referát daní a poplatkov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou odporúča daňovníkom, ktorí si v minulosti nevyzdvihli doručené zásielky od mesta ako správcu daní a poplatkov, či už na pošte, alebo vo svojich elektronických schránkach, aby si skontrolovali, či nemajú pozdĺžnosti voči mestu na miestnych daniach a poplatkoch. Túto skutočnosť si môžu overiť na referáte daní a poplatkov na Mestskom úrade vo Vranov nad Topľou. „Všetkým daňovým dlžníkom sú pravidelne posielané výzvy, v ktorých je uvedená výška ich nedoplatku. Zároveň vyzývame všetkých daňových dlžníkov, aby aktívne komunikovali a spolupracovali so správcom dane pri hľadaní riešení na likvidáciu, resp. postupné znižovanie daňových nedoplatkov,“ vysvetľuje mesto Vranova nad Topľou, ktoré zdôrazňuje, že aj naďalej bude vyvíjať maximálne úsilie na získanie finančných prostriedkov od daňových dlžníkov, aby o možnosti ich využitia neboli ukrátení obyvatelia nášho mesta, ktorí si záväzky voči mestu plnia poctivo.

Mesto Vranov nad Topľou zverejňuje zoznam dlžníkov aj na svojej webovej stránke www.vranov.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!