Časť poslancov nepodporila MsZ o kúpalisku, sezóna byť ohrozená nemá

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Pondelkové Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou trvalo len pár minút. Poslanci neschválili jeho program. Časť ich kolegov chcela rokovať o letnom kúpalisku. Dôvodom bolo uznesenie Krajského súdu v Prešove.

O zvolanie rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou požiadala časť poslancov kvôli uzneseniu Krajského súdu v Prešove. Ten nariadil neodkladné opatrenie, ktorým mestu Vranov nad Topľou uložil povinnosť umožniť spoločnosti REPY, s.r.o. naďalej prevádzkovať areál mestského kúpaliska.

Vranovčania ostali uplynulé leto bez letného kúpaliska. Po tom, ako nebolo v júli minulého roka uvedené do prevádzky, poslanci na svojom zasadnutí 27. júla schválili pre dovtedajšieho nájomcu REPY, s.r.o. výpoveď zmluvy.

Spoločnosť REPY, s.r.o. podala ešte 31. októbra 2023 proti mestu Vranov nad Topľou žalobu, v ktorej sa domáhala, aby súd žalovanému uložil povinnosť umožniť žalobcovi naďalej prevádzkovať predmet nájmu, teda areál mestského kúpaliska.

Dôvodom pre neotvorenie letného kúpaliska vo Vranove nad Topľou bola správa o BOZP, ktorá vo viacerých bodoch definovala technický stav ako nevyhovujúci a zdravie ohrozujúci. Podľa autorizovaného rozpočtu predstavovala výška nákladov 62 299,639 eur bez DPH.

Zmluva ukladá nájomcovi povinnosť znášať náklady spojené s obvyklým udržiavaním a náklady na drobné opravy. Okresný súd v Prešove konštatoval, že v tomto prípade išlo o závady, ktoré nemožno považovať za drobné opravy, ani bežnú údržbu.

Mesto Vranov nad Topľou na základe žiadosti nájomcu z 23. mája 2023 vyčlenilo sumu 12 000 eur. Táto investícia však pokryla len časť nákladov a neodstránila všetky nedostatky. „Ďalšie opravy žalovaný odmietol vykonať s tým, že tieto má vykonať nájomca, a že sa jedná o bežnú údržbu a bežné opravy. S týmto názorom žalovaného nemožno v žiadnom prípade súhlasiť, keďže ide o stavebný zásah do telesa kúpaliska,“ citujeme z uznesenia Okresného súdu v Prešove.

Závažné nedostatky na predmete nájmu súd vyhodnotil, že mohli byť skutočným, reálnym a prípustným dôvodom na neotvorenie kúpaliska v letnej sezóne. „Súd má za to, že existujú dôvody pre nariadenie neodkladného opatrenia, preto návrhu žalobcu vyhovel a zamietol ho len čiastočne, v časti, v ktorej sa žalobca domáhal, aby navrhované neodkladné opatrenie trvalo až do 27. októbra 2025,“ uvádza sa v uznesení.

Napriek tomu, že sa v poslaneckom pléne nenašla potrebná väčšina poslancov na schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva, Igor Pribula požiadal, aby o závažných informáciách týkajúcich sa majetku mesta a prevádzky majetku mesta informovalo jeho vedenie poslancov priamo. „Aby sme sa to nedozvedali z tretích strán,“ uviedol Igor Pribula.

V situácii, kedy má mesto uzavretú nájomnú zmluvu so spoločnosťou TOLEM, s.r.o., chceli odpoveď na otázku, kto a akým spôsobom zabezpečí tohtoročnú letnú sezónu. Rovnako upozornil na to, že poslanci zahlasovali za výpoveď v dobrej viere a nakoniec sa ukázalo, že mesto to nemalo právne ošetrené. „Ak by nás primátor informoval na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vo februári, mohli sme si to ušetriť. Reagujeme takto, lebo máme zlé skúsenosti. Napr. až po zistení novinárov sa dozvieme, že nám hrozí korekcia a súdime sa. Navýšenie korekcie malo nakoniec dopad na majetok mesta. Keďže je to recidíva, sme nespokojní, ako sú pripravené zmluvy a ako funguje právny aparát mesta. Nie je to dobrý signál, ak dáme výpoveď zo zmluvy a okresný súd nám ju hravo zruší,“ vysvetlil Igor Pribula.

Primátor Ján Ragan priznal, že mesto ostalo rozhodnutím súdu prekvapené. Zároveň dodal, že voči mestu prebiehajú aj iné súdne konania, vyšetrovania a kontroly z ministerstiev či Najvyššieho kontrolného úradu. „Nie je bežnou praxou, aby sme hneď informovali o tom, ak takéto podanie príde. Vždy keď príde konanie do štádia, že je potrebné prijať rozhodnutie zastupiteľstva, predložíme ho na rokovanie. Toto podanie nebolo tajné, viacerí poslanci o ňom vedeli,“ reagoval primátor Ján Ragan.

Podľa jeho názoru nebol dôvod zvolávať mestské zastupiteľstvo. Iniciatívu zvolať ho považuje za snahu zviditeľňovať sa. „Podali sme na súde námietku a zvolali sme rokovanie s bývalým nájomníkom. Výsledok je taký, že tieto podania stiahol. Dohodli sme sa, že do týchto vecí nebude ďalej vstupovať. Nateraz je to vyriešené,“ zdôraznil Ján Ragan.

Vzhľadom k tomu, že neboli vykonané všetky práce, aby bolo kúpalisko prevádzkyschopné, zaujímalo nás, kto preberie zodpovednosť za nevyhnutné investície. „Podmienkou súťaže, ktorú sme realizovali v jeseni, bolo, že sezónu pripraví nový nájomník, ktorý bude investovať do bežných opráv. Ak sa vyskytne naozaj veľký havarijný stav, budeme o tom rokovať. Nateraz sme dohodnutí, že novú sezónu pripravuje nový nájomník,“ odpovedal Ján Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!