VRANOV NAD TOPĽOU: Dve detské pieskoviská nevyhoveli hygienickým normám

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Jarné a letné mesiace so sebou prinášajú intenzívne trávenie voľného času rodín na detských ihriskách a pieskoviskách. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou upozorňuje na riziká s tým spojené.

Zodpovednosť za pieskovisko nesie jeho prevádzkovateľ, ktorý je okrem iného povinný v sezóne od 1. marca do 30. novembra najmenej raz za dva týždne pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou (alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie). Rovnako musí viesť o čistení a udržiavaní pieskoviska záznamy.

„Vzhľadom na význam pieskovísk pre rozvoj jemnej motoriky a komunikácie a taktiež budovanie vzťahov a sociálnych návykov dieťaťa rozhodne nie je riešením vyhýbanie sa pieskoviskám, ale práve eliminácia rizík s nimi spojených,“ vysvetľuje vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou Andrea Vargová.

Vzhľadom na rizikovosť týchto priestorov z hygienického hľadiska vykonávajú kontrolu pieskovísk zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Zdravotné riziká pieskovísk vyplývajú z potenciálneho poranenia (napr. ostrými predmetmi), ale najmä z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia.

„Jeho najčastejším zdrojom sú exkrementy mačiek a psov, ktoré spôsobujú ochorenia ako toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou, toxokaróza, echinokokóza, trichurióza, enterobióza či askarióza,“ vymenovala A. Vargová.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou odobral v uplynulom roku 31 vzoriek piesku, z toho bolo 21 vzoriek z pieskovísk predškolských zariadení, 9 vzoriek z pieskovísk občianskej vybavenosti a 1 vzorka z pieskoviska prevádzkarne pre deti do 6 rokov.

V dvoch prípadoch RÚVZ nariadil prevádzkovateľom zákaz prevádzky pieskoviska do doby vykonania potrebných opatrení a predloženia vyhovujúceho výsledku laboratórneho vyšetrenia vzorky piesku. Zákaz platí pre detské ihrisko na sídlisku Máj A/názov DI: Máj 1/adresa DI: Sídlisko 1. mája 60 a detské ihrisko Juh 1065/názov DI: Juh 3/adresa DI: Juh 1065.

„Prispieť k výraznému zníženiu rizika ochorenia a zranenia dieťaťa môžu aj samotní rodičia, a to základnou vizuálnou kontrolou stavu pieskoviska pred vstupom naň, ako aj výchovou detí k základným hygienickým návykom,“ pripomenula A. Vargová, ktorá dodala, že oddelenie hygieny detí a mládeže bude podľa vypracovaného plánu činnosti odoberať vzorky piesku aj tento rok.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!