Štatutári navštívili ste e-schránku? Úradná pošta už chodí iba tam

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Štát aktivoval v troch fázach už takmer 90% elektronických schránok pre nepodnikateľský sektor. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktivuje e-schránky automaticky. Tajomník Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák v tejto súvislosti upozorňuje štatutárov dotknutých organizácií, aby tento nový formát komunikácie zo strany štátu a samosprávy nepodcenili.

NASES aktivuje elektronické schránky organizácií nepodnikateľského sektora automaticky, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie.

V čom však je najzásadnejšia zmena? Štatutári už nenájdu vo svojich klasických poštových schránkach tzv. „žlté lístky“ na prebratie listových zásielok na pošte. Štát (úrady, polícia, súdy, poisťovne…), či samospráva (VÚC, mestá, obce) budú totiž doručovať úradné rozhodnutia už len do elektronických stránok. Doručením úradného rozhodnutia do e-schránky sa považuje úradná pošta za doručenú. „Doteraz boli štatutári v komunikácii so štátom a samosprávou zvyknutí na klasické listové zásielky. Od 1. septembra však budú cirkevným a náboženským spoločnostiam, občianskym združeniam, poľovníckym združeniam, pozemkovým spoločenstvám a ďalším doručované úradné rozhodnutia do elektronickej schránky, preto ak ich štatutári ešte nemajú aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom, mali by si ho aktivovať, aby mohli do e-schránky vstúpiť. Dôležité je to kvôli tomu, že pokiaľ sa štatutári nedostanú k úradnej pošte v e-schránke, môže to mať na fungovanie ich združení a organizácií zásadný dopad,“ uviedol tajomník ZMOVR a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák a dodal, že od 1. novembra budú mať aktivované e-schránky napr. aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pre koho je povinná elektronická komunikácia?

Povinne elektronická komunikácia už platí pre nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, organizácie s medzinárodným prvkom, politické strany a politické hnutia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, poľovnícke združenia, pozemkové spoločenstvá, fondy, komory, stavovské organizácie.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby na žiadosť, ktorú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom.

Viac informácii nájdete na www.zmovr.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!