Priateľské „Posedenie pri jedličke“

redakcia@vranovske.sk
Autor

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším, ale každej generácii. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku.

S týmto zámerom honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický s manželkou zorganizovali stretnutie pre členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Vranov n.T. pod názvom „Posedenie pri jedličke.“

Tohtoročné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 16.12.2011 v školskej jedálni ZŠ Lúčna vo Vranove n.T. sa nieslo v znamení príjemnej atmosféry a dobrej pohody. Svedčili o tom rozjarené tváre a pokoj v duši 140 seniorov z 15-tich ZO JDS v okrese Vranov n.T. Už pri vstupe do vianočne vyzdobenej miestnosti, nás čakalo milé prekvapenie. Každý z nás dostal kytičku a darček od usporiadateľov. Krátko po 17.00 h sa spoločenskou miestnosťou ozval radostný potlesk. K mikrofónu pristúpil p. Stanislav Obický ako hlavný organizátor a sponzor večera. Predniesol slávnostný prípitok a privítal vzácnych hostí. Pozvanie prijali štátny tajomník Min. vnútra SR JUDr. Maroš Žilinka, generálna konzulka Ukrajiny Oľga Benč, primátor mesta Vranov n.T. Ing. Ján Ragan, prednosta MsÚ vo Vranove n.T. Mgr. Andrej Krišanda a predseda krajskej organizácie KDH Ing. Pavol Zajac.

Z úst pána Obického bolo cítiť hrejivé slová, dobrosrdečnosť, ochotu pomáhať druhým a spraviť zúčastneným radosť. Do slávnostného príhovoru sa zapojili aj pozvaní hostia.

Bohatý kultúrny program bol pod ochrannou rukou pani Obickej v spolupráci s riaditeľkou ZŠ Lúčna PaedDr. Blaženou Matisovou. Otvorili ho žiaci tunajšej školy, ktorí nám zavinšovali, priblížili zvyky, tradície a koledy. Bol v nich vyjadrený citový vzťah k najkrajším sviatkom roka, ale aj nábožnosti a dobrosrdečnosti našich predkov. Svojim profesionálnym vystúpením k dobrej nálade prispel aj FS Vranovčan, zaspievali nám členky speváckej skupiny Ružičky z Vranova n.T. a mužská spevácka skupina Hrušovčan z Nižného Hrušova.

Spev a dobrá nálada sa niesla po celý večer. Keď sa ručička hodín priblížila k 22.00 h pán PaedDr. Ján Popaďák, predseda Okresnej organizácie JDS poďakoval organizátorom tohto nezabudnuteľného podujatia, hlavne p. Stanislavovi Obickému a jeho manželke, ktorí usporiadali toto výnimočné stretnutie. Poďakovanie patrí aj riaditeľke ZŠ Lúčna vo Vranove n.T., pedagogickým pracovníkom, ich žiakom, ako aj personálu školskej jedálne.

Naše stretnutie sa skončilo pri tlejúcom plamienku zapálených sviečok a tíško znejúcou vianočnou piesňou „Tichá noc“. Tá hlboko prenikla do našich sŕdc a seniori dokázali, že ľudia, ktorí prežívajú jeseň života vedia nielen veselo žiť, ale vedia svoju lásku, radosť a veselosť aj plným priehrštím rozdávať.

Takéto stretnutia sa nekonajú v našom kraji a mám pochybnosti či aj vôbec na Slovensku. Minuloročné „Posedenie pri jedličke“, máme ešte v živej pamäti. V našich srdciach je hlboko vryté aj stretnutie seniorov v mesiaci „Úcty k starším“, nezabudnuteľná bola aj cesta za poznaním do krajiny našich susedov – Ukrajiny, ale aj návšteva štátneho divadla v Košiciach. Uskutočnené podujatia pozitívne ovplyvnili naše myslenie a konanie, vzájomné poznanie a súdržnosť medziľudských vzťahov. Bez štedrosti manželov Obických a ich šľachetných sŕdc by sa takéto krásne podujatia nemohli uskutočniť.

Ďakujeme.

„Krásny je život , ak urobíš niečo dobré a spravodlivé“.
F. M. Dostojevskij

PaedDr. Ján Popaďák, Predseda OO JDS Vranov n.T.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!