Časť sídliska Lúčna chce mesto Vranov zrevitalizovať a zatraktívniť

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou plánuje zrevitalizovať časť sídliska Lúčna. Finančné prostriedky vo výške 678 000 eur chce získať ako nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Spoluúčasť samosprávy by bola 33 900 eur.

Vranovská radnica sa rozhodla zareagovať na výzvu vyhlásenú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Na základe tejto výzvy podalo mesto Vranov nad Topľou uplynulý týždeň žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pomocou ktorého chce zrealizovať revitalizáciu časti sídliska Lúčna a tak zlepšiť kvalitu života obyvateľov žijúcich v tomto vnútrobloku. Ako vysvetlil prednosta mestského úradu Imrich Kónya, samospráva mohla podať žiadosť iba na jeden vnútroblokový celok. „Keď budú ďalšie výzvy tohto typu, budeme žiadať aj na iné vnútroblokové celky. V tomto prípade sa to dotkne bezprostredne 1 000 obyvateľov,“ uviedol prednosta MsÚ Imrich Kónya.

V súčasnosti sa na predmetných parcelách na Lúčnej nachádzajú prevažne zelené trávnaté plochy so stromami doplnené existujúcimi spevnenými plochami, starým ihriskom, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru. Ako informuje mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke, pri regenerácii vnútroblokových sídlisk sa kladie dôraz na uplatnenie ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. „V prípade pridelenia NFP je v priestoroch vnútrobloku navrhovaná výsadba nových stromov a okrasných drevín, oprava existujúceho multifunkčného ihriska, výstavba workoutového a detského ihriska pre obyvateľov mesta a predmetnej lokality. V riešenom území sa zároveň plánovaná výstavba nových spevnených plôch z exteriérovej dlažby a osadenie nového mobiliáru,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranov nad Topľou.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!