Ako požiadať o príspevok za ubytovanie odídenca vo Vranove nad Topľou?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zverejnilo na svojej webovej stránke postup, ako sa môže verejnosť uchádzať o príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny.

Príspevok poskytuje mesto osobe vlastniacej nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode (na území mesta Vranov nad Topľou), ktorá poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu podľa § 8 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnos­tiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. „Príspevok poskytuje mesto aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia. Takéto ubytovanie musí spĺňať požiadavky podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z.,“ citujeme z webu mesta Vranov nad Topľou.

Oprávnené osoby podľa bodu 2 sú povinné pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámiť mestu celkovú ubytovaciu kapacitu tejto nehnuteľnosti. Ak oprávnená osoba poskytovala ubytovanie odídencovi pre 30. marci 2022, musí si oznamovaciu povinnosť splniť do 11. apríla 2022.

Oprávnená osoba predkladá mestu originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi, čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „odídenec“ alebo s označením „Dočasné útočisko“.

Vzory tlačív si môže verejnosť vyzdvihnúť v kancelárii 1. kontaktu na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou alebo si ich môžete stiahnuť na www.vranov.sk. Oprávneným osobám sa odporúča na tento účel vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 rovnopisy – 1× oprávnená osoba, 1× pre odídenca, 1× pre mesto. „Do 5 pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba mestu úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na stránke mesta, prípadne v kancelárii 1. kontaktu na MsÚ Vranov nad Topľou. V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace: marec 2022 a február 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok je od 26. februára 2022,“ vysvetľuje vranovská radnica.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!