SIŽP nariadila filtráciu vôd vytekajúcich z odkaliska do potoka Kyjov

  • Obce
  • Dátum: 10.02.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenská inšpekcia životného prostredia uložila spoločnosti TP 2, s.r.o., ktorá prevádzkuje Odkalisko Poša, ďalšie opatrenia. Informoval o tom generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Potok Kyjov neprirodzene pení niekoľko rokov. Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák upozorňuje na tento stav od roku 2017. Udalosti nabrali spád, keď Slovenská inšpekcia životného prostredia riešila na základe podnetu z 23. januára 2021 mimoriadne zhoršenie kvality vôd na jeho hladine. Dôvodom bola práve výrazná pena.

SIŽP v rámci ustanovenej pracovnej skupiny zistila, že pôvodca MZV nesleduje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd na odtoku z bagrovacej stanice do Odkaliska Poša a nemá vyhodnotenú účinnosť čistiaceho procesu čističky odpadových vôd, ktorá dodáva vyčistené odpadové vody do bagrovacej stanice. Na základe týchto zistení pracovná skupina vydala pôvodcovi MZV príkazy na vykonanie potrebných opatrení podľa vodného zákona. „Pôvodca MZV okamžite prestane vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Pôvodca MZV zabezpečí akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečí ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách. Pôvodca MZV má povinnosť predložiť do 30 dní monitoring podzemných vôd odkaliska Poša,“ vymenoval opatrenia pred dvomi týždňami generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.


Na výtoku z odkaliska do potoka Kyjov by malo byť inštalované technologické zariadenie na filtráciu vytekajúcich vôd.

Spoločnosť TP 2, s.r.o. deklarovala, že opatrenie nevypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska dodržiava, čo dokumentovala aj prerušením potrubnej trasy z areálu Chemka Strážske do odkaliska. Fotografiu s prerušeným potrubím zverejnil na sociálnej sieti aj minister životného prostredia Ján Budaj a tento fakt potvrdil tiež J. Jenčo. Napriek tomu bolo penenie potoka zaznamenané opäť 5. februára. V súvislosti s týmto incidentom bolo v utorok – 9. februára opäť zvolané rokovanie pracovnej skupiny za účasti samosprávy, vodohospodárov a TP 2, s.r.o.


„Prerezané rúry, ktoré až donedávna chrlili odpadové vody do odkaliska Poša. Verím, že prokuratúra vyšetrí, či a kto ohrozoval verejné zdravie. Vďaka Inšpekcia ŽP!“ týmito slovami komentoval minister životného prostredia Ján Budaj fotografiu na svojom facebookovom profile.

Ako J. Jenčo poznamenal, penenie potoka do istej miery spôsobuje jeho bystrinný tok, ale preukázateľne na tom majú podiel aj nežiadúce chemické látky vo vode. Hoci výsledky rozborov z minulého týždňa ešte známe nie sú, inšpektori na základe analýz odberov z 23. a 25. januára konštatovali kontinuitu medzi činnosťou ČOV v areáli Chemka Strážske, bagrovacou stanicou, odkiaľ sa prečerpávajú odpadové vody do odkaliska, samotným odkaliskom a potokom Kyjov. „Rozbory, ktoré sme vykonali v januári, preukazujú, že odpadové vody nie sú dostatočne vyčistené. Vo vzorkách, ktoré odobrali vodohospodári, ako aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove, bol potvrdený nadmerný výskyt amoniaku a iných prioritne znečisťujúcich látok ako napr. kadmium alebo olovo,“ uviedol J. Jenčo.

SIŽP považuje za jasne preukázateľné, že čistenie odpadových vôd v ČOV je nedostatočné. Z toho dôvodu začala v súvislosti s MZV u prevádzkovateľa čističky dve kontroly. „Keď sme sledovali trasu odpadových vôd, medzi ČOV a bagrovacou stanicou dochádza v istých ukazovateľoch k ich zhoršeniu, čo preukazuje, že čistenie nie je dostatočné,“ dodal J. Jenčo.


Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy poslanec PSK Peter Kocák (vpravo), starostka N. Hrabovca Marcela Pčolinská (vľavo), starosta N. Hrušova Ján Fenčák (v strede) a starosta Poše Tadeáš Malý upozorňujú na situáciu okolo Odkaliska Poša a potoka Kyjov už niekoľko rokov.

Pracovná skupina uložila pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd opatrenie, aby do 30 dní vypracoval návrh trvalého čistenia vôd vytekajúcich z odkaliska do potoka Kyjov a do tej doby zabezpečil dočasné – mobilné prečisťovanie týchto odpadových látok. Rovnako má spoločnosť TP 2, s.r.o. povinnosť aktualizovať manipulačný poriadok Odkaliska Poša a vypracovať analýzu zmeny spôsobu merania množstva odpadových vôd a zníženia turbulencie na vodnom toku Kyjov, vo vzťahu k eliminácii pretrvávajúcich prejavov vytvárania peny na hladine.

Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, ktorý na problém Odkaliska Poša a potoka Kyjov permanentne poukazujú niekoľko rokov, hodnotia závery prezentované na ostatnom zasadnutí pracovnej skupiny za prelomové. „Výsledky rozborov vzoriek z ČOV v Strážskom, bagrovacej stanice, prítoku do odkaliska a Kyjovského potoka potvrdili to, na čo sme celý čas poukazovali. Keďže sa potvrdila prítomnosť viacerých ťažkých kovov, amoniaku, organických a dusíkatých zlúčenín, za veľmi zásadné považujeme opatrenie, na základe ktorého má prevádzkovateľ do 30 dní zabezpečiť filtrovanie potoka na výtoku z odkaliska,“ uviedol Ján Fenčák, starosta Nižného Hrušova, cez ktorého kataster potok Kyjov preteká.

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!