SIŽP zastavila okamžite vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska Poša!

  • Obce
  • Dátum: 26.01.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavila v pondelok – 25. januára vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska Poša. V reakcii na mimoriadne zhoršenia vôd na potoku Kyjov o tom informoval generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Na video so speneným potokom Kyjov na sociálnych sieťach upozornil počas víkendu poslanec PSK Peter Kocák. Vzápätí mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) na potoku Kyjov ohlásil v sobotu – 23. januára starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) okamžite vykonala miestnu obhliadku, na ktorej boli potvrdené prejavy MZV. Kyjovský potok bol pokrytý hustou bielou penou a v jeho okolí sa šíril zápach po chemikáliách. Zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za prítomnosti príslušníkov polície vykonali odber vzoriek vody na expertízu v akreditovanom laboratóriu.

Keďže potok Kyjov je napájaný vodami z Odkaliska Poša, inšpektori vykonali kontrolu aj na tomto mieste a zistili, že dochádza k vypúšťaniu odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska. „Nakoľko z kanalizačnej rúry ústiacej do odkaliska nebolo možné bezpečne odobrať vzorky, inšpektori SIŽP sa presunuli do areálu Chemko Strážske, kde boli odobraté vzorky z objektu tzv. bagrovacej stanice, z ktorej sú odpadové vody prečerpávané do Odkaliska Poša. Penenie vôd bolo v tom čase pozorované aj v samotnej bagrovacej stanici,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo.


Potok Kyjov vyteká priamo z odkaliska.

SIŽP konala expresne a nekompromisne. Hneď v pondelok –  25. januára sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ustanovenej vo veci šetrenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov. Prítomní na rokovaní boli starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, starosta Poše Tadeáš Malý, starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, za správcu vodného toku zástupcovia SVP, š.p. a rovnako bol prizvaný pôvodca a prevádzkovateľ odkaliska spoločnosť TP 2, s.r.o. „Pri šetrení tohto mimoriadneho zhoršenia kvality vôd som opätovne využil postup, ktorý mi umožňuje zákon a vedením tejto pracovnej skupiny som poveril dve miestne nepríslušné pracovníčky – inšpektorky z Inšpektorátu životného prostredia Žiliny a Bratislava, stále pracovisko Nitra,“ dodal J. Jenčo, ktorý zároveň nešetril kritickými slovami na adresu Inšpektorátu životného prostredia Košice. Jeho zamestnancom vyčítal nedostatočné využitie všetkých zákonných možností pri ochrane zdravia a životného prostredia. Doplníme, že neostalo iba pri zdvihnutom varovnom prste generálneho riaditeľa, ale táto situácia má i prvú personálnu dohru, pretože k 31. januáru odvoláva riaditeľku IŽP Košice Angeliku Theinerovú.

Pracovná skupina vykonala obhliadku bagrovacej stanice a objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Chemko Strážske. V súlade s vodným zákonom bola ako pôvodca mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov identifikovaná spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom spomínanej bagrovacej stanice, ako aj Odkaliska Poša. „V čase obhliadky vykonávanej pracovnou skupinou bolo prečerpávanie odpadových vôd z bagrovacej stanice na odkalisko Poša pre údajnú technickú poruchu zastavené. Prešetrenie MZV pokračovalo obhliadkou objektov ČOV, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekologické služby a.s. Voda na odtoku z akumulačnej nádrže ČOV mala výrazný zápach po „fenoloch“, jasnú zemitú farbu a penila. SIŽP v súčinnosti s pracovníkmi Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov zabezpečila odber bodových vzoriek z viacerých kontrolovaných miest,“ doplnila hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.


Starosta N. Hrušova Ján Fenčák upozorňuje na peniaci potok od marca 2017.

SIŽP v rámci ustanovenej pracovnej skupiny zistila, že pôvodca MZV nesleduje kvalitu vypúšťaných odpadových na odtoku z bagrovacej stanice do Odkaliska Poša a nemá vyhodnotenú účinnosť čistiaceho procesu. Na základe týchto zistení pracovná skupina vydala pôvodcovi MZV príkazy na vykonanie potrebných opatrení podľa vodného zákona. Jedným z nich je povinnosť ukončiť vypúšťanie odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska Poša. „Pôvodca MZV okamžite prestane vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Pôvodca MZV zabezpečí akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečí ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách. Pôvodca MZV má povinnosť predložiť do 30 dní monitoring podzemných vôd odkaliska Poša,“ vymenoval opatrenia J. Jenčo.

Analýzami rozborov odobraných vzoriek v sobotu a pondelok zatiaľ SIŽP nedisponuje. Známe by mali byť do desiatich dní. J. Jenčo nevylúčil, že na základe zistení, ktoré nadobudli počas vykonania pracovnej kontroly, budú iniciovať ďalšie environmentálne konania. Zároveň upozornil, že inšpekcia má prebiehajúcich niekoľko konaní súvisiacich s ČOV, aj s prevádzkovateľom bagrovacej stanice. „V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd umožňuje zákon uložiť pokutu až do výšky 165 000 eur. Zistili sme však tiež okolnosti, ktoré by mohli znamenať porušenie aj iných predpisov. Konkrétne ide o prevádzky spadajúce pod režim integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. V tomto prípade je zákon ešte prísnejší, pretože umožňuje udeliť pokutu až do výšky milión eur,“ vysvetlil J. Jenčo.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Energochemica, do ktorej portfólia Ekologické služby, a.s a TP 2, s.r.o, patria. Zatiaľ nám svoje stanovisko nezaslali.


Fotogaléria

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!