Mesto Vranov nad Topľou ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenské školstvo si prešlo počas kovidovej pandémie skúškou. Pri príležitosti Dňa učiteľov to počas oceňovania vranovských pedagógov zdôraznil aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, ktorý ocenil a vyzdvihol spôsob, ako s tým vysporiadali.

Ako Ján Ragan pripomenul vo svojom príhovore, učiteľ vždy bol a je nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt, čo sa prejavilo aj počas pandémie. Ocenil, že učitelia svoju prácu zvládli v tomto ťažkom období  veľmi dobre, keď sa spolu so žiakmi prispôsobili podmienkam v akých sa mohlo vzdelávať. „Využívali ste, a aj využívate všetky dostupné vzdelávacie materiály, digitálne zdroje a iné pomôcky, ktoré môžu efektívne pomáhať vašim žiakom. Poskytli ste tak včas svojim žiakom, ale aj ich rodičom, všetky potrebné informácie. Aj v tejto ťažkej situácii ste dokázali ukázať súzvuk povahových čŕt kvalitného učiteľa akými sú: odhodlanie, trpezlivosť, tolerancia a empatia,“ zdôraznil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Povolaniu učiteľa vyjadril úctu a obdiv. Zároveň sa pedagógom poďakoval za úsilie, pracovitosť a trpezlivosť, s ktorou vzdelávajú stále ďalšie a ďalšie generácie. Zmyslom školy je, podľa J. Ragana, naučiť dieťa nielen čítať, písať a počítať, ale pomôcť mu aj nájsť svoju cestu. „Vcítiť sa do krehkej duše dieťaťa, vzdelávať a vychovávať mladú generáciu, to naozaj vyžaduje veľkú trpezlivosť a múdrosť pri výkone tohto povolania. Ste šťastní, keď sú vaši žiaci úspešní. Učiteľské povolanie je povolaním „vyvolených“, pretože si vyžaduje celého človeka. Človeka, ktorý nielen čestne, zodpovedne a kvalifikovane plní svoje povinnosti, ale v prvom rade žije životom svojich žiakov, myslí a koná v záujme ich budúcnosti,“ uviedol J. Ragan.

Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a z rúk primátora mesta Jána Ragana si prevzali ďakovný list. Počas slávnostného oceňovania vystúpili Linda Jarková, žiačka 2. ročníka Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, tanečná zložka Centra voľného času vo Vranove nad Topľou, Gréta Gracová a Sofia Wetteischneiderová zo Športového klubu Elastic pri Centre voľného času vo Vranove nad Topľou. V druhej časti programu vystúpil Poddukelský umelecký ľudový súbor.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie prevzali:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh 1054

Mgr. Božena Vancáková, zástupkyňa – za dlhoročnú, odbornú, obetavú, pedagogickú prácu, ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve.

Mgr. Anna Šustová, učiteľka – za dlhoročnú, obetavú a svedomitú prácu, ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve.

Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka – za dlhoročné a budovanie dobrého mena školy, inovatívne vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy, tvorivý prístup k pracovným aktivitám.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II 1336

Mgr. Zuzana Štefanková, učiteľka – za výborné úspechy jej žiakov v okresných kolách biologickej i geografickej olympiády.

Mgr. Margaréta Borošová, učiteľka – za výborné úspechy jej žiakov prevažne vo výtvarných súťažiach.

Mgr. Peter Kocák, riaditeľ – za odborné a profesionálne vedenie a manažovanie školy, rozvoj výchovy a vzdelávania, tvorivosť a vytváranie vzťahu k tradíciám – folklóru.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova ulica 106

Mgr. Anna Karabová, učiteľka – za dlhoročnú pedagogickú prax.

 Mgr. Jana Ottingerová, učiteľka – za dlhoročnú pedagogickú prax, vyučovanie v špeciálnej triede.

PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ – za odborné vedenie školy, prácu s marginalizovanou skupinou, tvorivé riešenie vzdelávania a výchovy.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova ulica 1061

Mgr. Iveta Chamcová, učiteľka – za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území mesta Vranov nad Topľou a budovanie dobrého mena školy.

RNDr. Anita Mocsáriová,  učiteľka – za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území mesta Vranov nad Topľou a budovanie dobrého mena školy.

Mgr. Marek Cerula, riaditeľ – za vedenie a manažovanie školy, rozvoj výchovy, vzdelávania a športu – hokeja.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lomnická ulica 620

PaedDr. Slávka Ihnátová, riaditeľka – za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna 827/26

Mgr. Mária Komarová, učiteľka – za dlhoročnú, obetavú a svedomitú prácu, ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve, životné jubileum.

Mgr. Anna Pribulová,  učiteľka – za pedagogickú činnosť, prácu v športovej triede

PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka – za vedenie a manažovanie školy, tvorivosť a kreativitu pri práci s pedagógmi, žiakmi, rodičmi, rozvoj športu – futbalu.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova ulica 103

Mária Ličáková, učiteľka – za zapájanie sa do projektov a aktivít, koordináciu environmentálnej výchovy, inovatívne formy a metódy práce.

Bc. Melánia Kostovčíková, riaditeľka – za odborné vedenie materskej školy, kreatívny, ľudský a iniciatívny prístup pri jej vedení.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka 21

Gabriela Višňovská, učiteľka – za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu.

Emília Nováková, riaditeľka – za profesionálne a odborné vedenie materskej školy, pedagogický takt ,je iniciátorkou akcií, ktoré u detí podnecujú lásku k prírode a ochrane životného prostredia.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája 68

Jana Rusnáková, zástupkyňa – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, pomoc začínajúcim pedagogickým zamestnancom, študentkám pedagogických škôl, kreatívnosť, tvorbu projektov, vedeniu detí a ich úspechov vo výtvarných súťažiach na okresných a celoslovenských kolách.

Renáta Mičejová, riaditeľka – za dlhoročné profesionálne vedenie materskej školy, organizačné a komunikačné zručnosti často využíva ako moderátorka akcií pre deti predškolského veku.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája 1227

Bc. Alena Mlejová, učiteľka – za dlhodobú pedagogickú činnosť, prácu s deťmi a odovzdávanie svojich skúseností mladším kolegyniam a študentkám pedagogických škôl.

Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka – za dlhoročné odborné a tvorivé vedenie materskej školy, vedenie MZ , kreativitu a inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, profesijný rozvoj zamestnancov, odovzdávanie svojich vedomostí a zručnosti kolegom a aj študentom pedagogických škôl.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Juh 1051

Mgr. Dana Bartková, učiteľka – za pedagogickú činnosť, inovatívny a tvorivý prístup k pracovným aktivitám, pozitívny prístup k deťom.

Mgr. Danka Hrubyová, riaditeľka – za profesionálny a odborný prístup pri vedení materskej školy, odovzdávanie svojich pedagogických skúseností a metodickú pomoc kolegyniam a aj študentom pedagogických škôl.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Dlhá ulica 559

Mgr. Jana Zelená, riaditeľka – za inovatívny prístup, profesionalitu, kreativitu, vedenie materskej školy.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Domašská ulica 604

Viera Kuliničová, riaditeľka – za pedagogickú prácu a vedenie materskej školy.

 

MATERSKÁ ŠKOLA Vajanského 641

Mária Šoganičová, riaditeľka – za dlhoročnú odbornú a svedomitú  pedagogickú prácu a vedenie materskej školy.

 

GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA

PhDr. Maroš Mitrík, učiteľ – za dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga, za mimoriadne výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy, príprave talentovaných žiakov v krajských a celoštátnych olympiádach a medzinárodných súťažiach.

PhDr. Radoslav Slivka, učiteľ – za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu a mimoriadnu starostlivosť o nadaných žiakov, za mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a prípravu žiakov v krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Ing. Martina Sirníková, učiteľka – za kreatívny prístup pri výchove mladej generácie a výrazne úspechy získané na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.

Mgr. Renáta Jakubčinová, učiteľka – za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a úspešné riešenie Projektov Erasmus.

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , A. Dubčeka

Mgr. Iveta Tóthová, učiteľka – za dlhoročnú pedagogickú prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, za prácu vedúcej predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov, za aktívny podiel na tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov.

Mgr. Mária Tatrayová, majster  odbornej výchovy (OV) – za dlhoročnú pedagogickú prácu majsterky odbornej praxe a hlavnej majsterky, za realizáciu odbornej praxe v potravinárskych odboroch a v odbore kozmetik, za zabezpečovanie praxe pre odbor propagačná grafika.

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

Ing. Marcel Mihalčin, učiteľ – za tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov, realizácia projektu Cisco.

Ing. Michal Rada, učiteľ a majster odbornej výchovy (OV) – za tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov, realizácia projektu Cisco, dlhoročná práca vedúceho predmetovej komisie.

 

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Mgr. Anna Belinská, učiteľka – za dlhoročnú pedagogickú činnosť v tomto roku oslávi svoje životné jubileum- 60. narodeniny.

Mgr. Anna Ďuríková, zástupkyňa školy CZŠ a MŠ – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, v tomto roku oslávi svoje životné jubileum – 50. narodeniny.

Mgr. Rudolf Kľučár, učiteľ strednej školy – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, v tomto roku oslávi svoje životné jubileum- 50. narodeniny.

 

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV

Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ – za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

Ján Časár, majster odbornej výchovy – za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

 

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

Mgr. Mariana Pavlišinová, učiteľka – za dlhoročnú prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Linda Dobošová, učiteľka – za dlhoročnú prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Budovateľská ulica

PhDr. Mariana Fedorová,  odborný zamestnanec- psychologička – za dlhoročnú odbornú a pedagogickú činnosť a prácu s deťmi Spojenej školy.

PaedDr. Jozef Imrich, riaditeľ – za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

PaedDr. Tomáš Končár, učiteľ – za výborné výsledky pri práci so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a úspešne zapájanie sa do súťaží v rámci celého Slovenska.

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mgr. Bibiána Marcinovová – vychovávateľka – za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu CVČ.

Ing. Anna Marcinčinová – riaditeľka – za dlhoročné vedenie záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti pre deti a mládež počas celého roku, rozvoj záujmov a zmysluplné trávenie voľného času.

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Mgr. Jana Radvanská DIS.art, učiteľka – za úspechy v oblasti literárno-dramatického oddelenia a hudobného umenia v čase pandémie v spolupráci s ostatnými odbormi na škole, natáčanie online koncertov, úspechy v súťažiach.

Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka – za odborné vedenie a manažovanie umeleckej školy, rozvoj záujmov a kreativity u detí a mládeže.

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Juraj Libera Dis. art., učiteľ – za pedagogickú činnosť, učí viacero predmetov – akordeón, klavír, hudobnú náuku, je druhým zbormajstrom Mládežníckeho speváckeho zboru OZVENA, vedie komorný súbor SZUŠ. Napísal mnoho skladieb pre hudobné nástroje a zbory vo viacerých zborníkoch. Napísal viacero hudobno-teoretických kníh. Úspešne viedol mnoho rokov akordeónový súbor Toccata a bol členom Michalovského akordeónového tria. S týmito súbormi sa zúčastnil mnohých koncertov a festivalov doma i v zahraničí.

 

 

 


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!