Filtračné zariadenie na potoku Kyjov nainštalované nebolo, SIŽP reaguje

  • Obce
  • Dátum: 25.03.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenská inšpekcia životného prostredia uložila TP 2, s.r.o. povinnosť do 30 pracovných dní nainštalovať filtračné zariadenie na potoku Kyjov. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje Odkalisko Poša, si túto povinnosť v termíne zatiaľ nesplnila.

Potok Kyjov neprirodzene pení niekoľko rokov. Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák upozorňuje na tento stav od roku 2017. Udalosti nabrali spád, keď Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) riešila na základe podnetu z 23. januára 2021 mimoriadne zhoršenie kvality vôd na jeho hladine. Dôvodom bola práve výrazná pena.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo vysvetlil, že penenie potoka do istej miery spôsobuje jeho bystrinný tok. Zároveň však zdôraznil, že preukázateľne na tom majú podiel aj nežiadúce chemické látky vo vode. Inšpektori na základe analýz odberov z 23. a 25. januára konštatovali kontinuitu medzi činnosťou ČOV v areáli Chemka Strážske, bagrovacou stanicou, odkiaľ sa prečerpávajú odpadové vody do odkaliska, samotným odkaliskom a potokom Kyjov. V reakcii na túto skutočnosť SIŽP ešte 25. januára zastavila vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska Poša. „Zákaz vypúšťať odpadové vody do odkaliska je pre mňa, ako starostu Nižného Hrušova, kľúčovým rozhodnutím, ale rovnako dôležité je i to, aby sa v riešení problému pokračovalo ďalej. Stavebne nie je možné zastaviť vytekanie vôd z odkaliska, preto sa musí konečne začať aj s filtrovaním Kyjovského potoka,“ upozorňoval v januári 2021 starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.


Aktuálny stav vodnej hladiny potoka Kyjov.

Mimoriadnym zhoršením kvality vôd v potoku Kyjov sa zaoberala pracovná skupina, ktorá TP 2, s.r.o., okrem iného, uložila povinnosť do 30 pracovných dní zabezpečiť dočasné – mobilné prečisťovanie odpadových látok vytekajúcich z odkaliska do potoka. Lehota na inštalovanie filtračného zariadenia uplynula 23. marca. Na výtoku z odkaliska žiadna aktivita týkajúca sa splnenia tohto opatrenia rozoznateľná nebola. „Pokiaľ ide o vykonanie nápravných opatrení na Odkalisku Poša, zákon ich umožňuje ešte dodatočne uložiť v ďalšom konaní. Rozhodnutie vydané v tomto konaní je možné považovať za exekučný titul. Z dôvodu ochrany pred marením ďalších krokov inšpekcie zo strany kontrolovaných subjektov nemôžeme momentálne zverejniť viac detailov. Nesplnenie si uložených povinností bude zohľadnené pri ukladaní sankcie za spôsobené mimoriadne zhoršenie vôd,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo.


Generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. 

Ako ďalej pripomenul, vzhľadom na to, že aktuálne SIŽP vykonáva niekoľko kontrol a konaní týkajúcich sa prevádzok v priemyselnom areáli Chemko Strážske, pre stanovenie ďalšieho postupu je nevyhnutné koordinovať aktivity jednotlivých útvarov, konkrétne útvaru inšpekcie ochrany vôd, útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva a útvaru integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania. „Na stredu 24. marca je zvolaná interná porada jednotlivých útvarov, na ktorej si dohodneme ďalší postup vo vzťahu k pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby sa kroky našich zložkových útvarov navzájom nevylučovali a aby sme čo najskôr dosiahli nápravu odstránenie súčasného stavu a súlad s platnou legislatívou,“ doplnil J. Jenčo.

Spoločnosť TP 2, s.r.o. na naše otázky v súvislosti s uplynutím lehoty pre splnenie opatrení vydaných SIŽP neodpovedala. „Výsledky odberov, ako aj ich interpretácia prezentovaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia, sú predmetom starostlivého posúdenia odborníkmi v našich spoločnostiach. Po ukončení interných analýz Vás budeme informovať o našich zisteniach a ďalšom postupe spoločnosti,“ odpísali nám ešte vo februári zo spoločnosti ENERGOCHEMICA TRADING, a.s., do ktorej portfólia TP 2, s.r.o. patrí.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!