CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI POD HRADOM ČIČVA

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na historickej pôde Čičvianskeho podhradia v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou sa uskutočnilo už 10. výročie matičného podujatia ISKONI BÉ SLOVO (Na počiatku bolo slovo). Po svätej omši celebrovanej ThDr. Ladislavom Ostrákom od kostola sa sprievodom veriaci presunuli k súsošiu solúnskych bratov v nadživotnej veľkosti. Členovia folklórnej speváckej skupiny Verbina v ľudovom kroji zaspievali kresťanské piesne upravené s folklórnym nádychom za doprovodu akordeónu.

Starosta obce Mgr. Matej Sabol privítal ThDr. Ladislava Ostráka, správcu rímskokatolíckej farnosti Sedliská ICLic. PaedDr. Vincenta Burdu, Mgr. Peter Calko správcu gréckokatolíckej farnosti a prítomných veriacich v areáli súsošia sv. Cyrila a Metóda. Vyzdvihol historickú hodnotu vierozvestcov a miesto, kde je súsošie postavené. Preto snahou obce do budúcna je vyzdvihnúť, dobudovať toto miesto, aby bolo dôstojným miestom pre veriacich a tých, ktorí prechádzajú našou obcou, zastavia sa oddýchnuť a za niekoľko minút ich pohltí história spätá s hradom Čičva, s hrobkou a hrobmi rod. Barkóczi, s pútnickým miestom v kostole Povýšenia sv. Kríža či plastikou sv. Jána Nepomúckeho. (všetky tieto pamiatky sú zapísané medzi NKP Slovenska). Medzi najmladšie patrí aj toto súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Prítomným sa prihovorila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Sedliskách PaedDr. Mária Grajcarová a odovzdala vrúcny pozdrav všetkým od JUDr. Mariána Gešpera – predsedu Matice slovenskej. Zhodnotila priebeh osláv počas uplynulých desať rokov a zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí sa na oslavách sviatku sv. Cyrila a Metóda každoročne podieľajú.

V rámci osláv 10. výročia bola odhalená tabuľa pri súsoší slávnych slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda. Na ktorej sa dočítame o ich živote, misiách, príchode na Veľkú Moravu a o šírení kresťanstva a kultúry. Dozvieme sa aj o tom, že 31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metóda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok u nás sa stál slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Aj dnešná slávnosť je toho príkladom povedala predsedníčka MO Matice slovenskej. Duchovní otcovia spolu s veriacimi sa pomodlili modlitbu a Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi.

Na záver podujatia  členovia speváckej skupiny Verbina spolu s veriacimi zaspievali „Pápežskú hymnu“  a „Slovensko moje“.

Organizátormi podujatia boli: Obec Sedliská,: MO Matice slovenskej Sedliská, rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev Sedliská.

Podujatie finančne podporila Matica slovenská.

PaedDr. Mária Grajcarová
Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Sedliská

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!