Reakcia na článok “Odpady vo Vranove…”: Vyšlo im to až na tretí pokus!

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: vranov.sk

Prokurátor Okresnej prokuratúry vo Vranove nad Topľou konštatoval, že mesto Vranov nad Topľou v súvislosti so „Zmluvou o poskytnutí služieb a o prevode správy hospodárenia a prevádzkovaní majetku mesta Vranov nad Topľou“ medzi vranovskou samosprávou a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. z roku 2019 porušilo zákon.

Mesto Vranov nad Topľou nám na našu žiadosť o reakciu uviedlo, že v čase, kedy sme sa pýtali na stanovisko súvisiace s konštatáciami prokurátora, jeho právny názor k dispozícii nemalo. O uverejnenie reakcie nás požiadalo s odstupom pár dní.

V úvode týždňa bol v novinách a na sociálnej sieti zverejnený článok venovaný odpadovému hospodárstvu v našom meste.

V ňom dlhoročný poslanec (poslancom je už takmer 20 rokov), člen komisie, ktorá nastavovala podmienky verejného obstarávania súvisiace s úkonmi pre zber komunálneho odpadu, a zároveň člen komisie na otváranie obálok – ponúk v rámci tejto súťaže, sa snaží verejnosť zavádzať. Pre zaujímavosť uvádzame, že ako člen týchto komisií nemal žiadne výhrady k podmienkam verejného obstarávania a k zmluve.

Zaujímavosťou je, že zmluva so zvozovou spoločnosťou začala pána poslanca “trápiť” až po jej podpísaní. V októbri 2019 bol podaný podnet na preskúmanie zákonnosti postupu mesta na Okresnú prokuratúru vo Vranove nad Topľou, ktorá skonštatovala že v postupe mesta Vranov nad Topľou nebolo zistené porušenie zákona. Preto podnet ODLOŽILA, čím ho považovala za vybavený.

O rok neskôr bol rovnaký podnet podaný aj na Krajskú prokuratúru Prešov, ktorá rovnako, ako Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou, tento podnet odložila.

Do tretice, v apríli tohto roka predmetný podnet pán poslanec Pribula podal opätovne na Okresnú prokuratúru vo Vranove nad Topľou. No tu už podľa názoru prokurátora postup mesta bol v rozpore so zákonom o majetku obcí, pričom prokurátor mesto neinformoval, že svoj poznatok postupuje NKU. Uviedol len, že to odstúpi príslušným orgánom.

Tu je potrebné zdôrazniť, že mesto Vranov nad Topľou pri všetkých troch podnetoch prokuratúru, či už okresnú alebo krajskú informovalo, že majetok, ktorý dalo do správy zberovej spoločnosti nadobudlo na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (mesto ho získalo v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu). Keďže tento projekt nie je ukončený a zmluva o tomto príspevku je platná a nie je ukončená, hospodárenie s týmto majetkom sa neriadi zákonom o majetku obcí. To znamená, že počas účinnosti a platnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku môže byť prenajatý tretej osobe. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tento majetok neslúži na zber komunálneho, ale separovaného odpadu (papier, sklo, plasty a bio odpad).

Tento postup si mesto dalo ešte v októbri 2019 odsúhlasiť riadiacim orgánom projektu, a to udelením súhlasu k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní služieb a o prevode správy hospodárenia a prevádzkovaní majetku mesta Vranov nad Topľou v znení Dodatku č. 1..

Zarážajúce na tom je, že práve dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva, člen komisií, ktoré zastrešovali výber spoločnosti zabezpečujúcej túto službu, pri plnení ktorej je požadovaná vysoko kvalitná a odborná úroveň, svojim správaním dehonestuje nielen prácu zamestnancov mestského úradu, ale aj svojich kolegov – poslancov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!