ČOV v Strážskom má zastavenú činnosť, fungovať mala v rozpore so zákonom

  • Obce
  • Dátum: 15.04.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenská inšpekcia životného prostredia obmedzila, do vydania riadneho integrovaného povolenia, činnosť Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd patriacej spoločnosti Ekologické služby a.s. (MCHB ČOV) so sídlom v areáli bývalého národného podniku Chemko Strážske.

Vo svojom stanovisku konštatuje, že súkromná firma šesť rokov prevádzkovala ČOV bez príslušného povolenia, čím porušovala zákon. Pripomenieme, že ešte v januári 2021 SIŽP zastavila vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska Poša, ktorého prevádzkovateľom je TP 2, s.r.o.

SIŽP zdôrazňuje, že na základe výsledkov viacerých kontrol a zistení z jej ostatnej činnosti je zrejmé, že prevádzka MCHB ČOV dlhodobo vykonáva činnosť bez právoplatného integrovaného povolenia, čo je podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) správny delikt. Z toho dôvodu svojím rozhodnutím z 9. marca 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2021, obmedzila činnosť predmetnej čistiarne do získania právoplatného integrovaného povolenia.

Ako pripomína vo svojom stanovisku, povinnosť zosúladiť prevádzku s právnymi predpismi a získať povolenie na výkon činnosti má za povinnosť každý prevádzkovateľ IPK prevádzok na Slovensku, pričom Ekologické služby, a.s. mali možnosť vyriešiť tento protiprávny stav počas 6 rokov nelegálnej prevádzky. V súčasnosti na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach SIŽP vedie konanie o vydaní integrovaného povolenia pre prevádzku MCHB ČOV. „Je len na prevádzkovateľovi, či splní zákonné podmienky, aby v súlade so zákonom získal integrované povolenie. Prevádzkovateľ mal mnoho rokov na to, aby si integrované povolenie pre prevádzku vybavil. Len jeho vinou ho v súčasnosti nemá. SIŽP nemohla tolerovať tento dlhodobý protiprávny stav. Hneď, ako to umožnil zákon, obmedzila činnosť prevádzky do zjednania nápravy zo strany prevádzkovateľa,“ uvádza sa v stanovisku Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Keďže inšpekcia doposiaľ nevydala pre MCHB ČOV integrované povolenie, súčasťou ktorého má byť aj povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z prevádzky, je akékoľvek vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky čistiarne rovnako v rozpore s legislatívou.

TP 2, s.r.o. vypúšťala odpadové vody z MCHB ČOV do Odkaliska Poša a následne Kyjovského potoka na základe povolenia na vypúšťanie odpadových vôd vydané Krajským úradom životného prostredia v Prešove z 28. februára 2012, ktoré bolo 6. júla 2015 zmenené a predĺžené na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov.

Hoci týmto povolením argumentovali aj Ekologické služby, a.s., inšpekcia upozorňuje, že je v súčasnosti nielen neplatné, ale bolo vydané v rozpore so zákonom o IPKZ. „Okresný úrad Prešov nemal zákonnú moc predĺžiť platnosť rozhodnutia, pretože podľa § 40 ods. 3 v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ je od 19.12.2014 jediným povoľujúcim orgánom pre MCHB ČOV je SIŽP,“ pripomína Slovenská inšpekcia životného prostredia.


Výsledky rozborov vôd odobratých dňa 23. januára 2021.

SIŽP ďalej konštatuje, že argument spoločnosti TP2, s.r.o., že vody vypúšťané z MCHB ČOV neprekračujú stanovené limity, pokladá za tendenčný, pretože prevádzka nedisponuje žiadnym právoplatným povolením, ktorý by tieto limity určil. Napriek tomu, že integrovaným povolením neboli určené prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách, odbery zabezpečené SIŽP preukázali výrazný nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na Kyjovský potok.

Akreditované rozbory vôd odobratých 23. januára 2021 preukázali, že takmer všetky sledované ukazovatele prekročili limity určené v nariadení vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. „Problémom teda nie je len absencia zákonného povolenia pre vykonávanie činnosti MCHB ČOV, ale aj nedostatočná účinnosť čistiaceho procesu s nefunkčným chemickým čistením a absentujúcim nakladaním s vyprodukovanými čistiarenskými kalmi. Na uvedené bol prevádzkovateľ upozornený a vyzvaný na doplnenie príslušnej projektovej dokumentácie súvisiacej s potrebnou rekonštrukciou chemického čistenia odpadových vôd a vybudovania nového kalového hospodárstva čistiarne,“ vysvetľuje SIŽP.

SIŽP zdôrazňuje, že ako povoľujúci a kontrolný orgán štátnej správy postupuje v intenciách zákonov, a preto pre ňu nie je prípustné tolerovať páchanie správnych deliktov, alebo ich dokonca legalizovať vydaním špeciálnych dočasných súhlasov, ktoré zákon nepripúšťa. „Okrem uvedeného je neprípustné zvýhodňovať konkrétne podnikateľské subjekty pred ostatnými udelením dočasného súhlasu na činnosť v rozpore so zákonom a narúšať tak zdravú hospodársku súťaž. Zákony Slovenskej republiky a vykonávacie rozhodnutia Európskej komisie musia platiť rovnako pre všetky podnikateľské subjekty, na ktoré sa vzťahujú,“ uzatvára SIŽP svoje stanovisko.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!