Cesta k „prešovskému“ moru by mohla prejsť do vlastníctva PSK

  • Obce
  • Dátum: 27.05.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj je pripravený prevziať do svojho majetku miestnu komunikáciu od obce Bžany smerom do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom rokovaní zámer zaradenia piatich významných komunikácií do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, medzi ktorými figuruje v dĺžke 3,66 km aj cesta k „prešovskému“ moru. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zároveň schválilo podmienky, za akých môže dôjsť k prevodu vybraných miestnych komunikácií do majetku župy. Vlastníci existujúcich úsekov musia predložiť relevantné doklady preukazujúce vlastníctvo k stavbe – ceste. Zároveň berú na vedomie, že vykonávanie údržby týchto ciest bude zabezpečované až po vykonaní údržby ciest II. a III. triedy. „Vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií zabezpečia ich odovzdanie nadobúdateľovi za 1,00 € celkom. V prípade splnenia podmienok Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného majetku formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za každú pozemnú komunikáciu,“ citujeme zo schváleného uznesenia. Dôvodom je fakt, že z hľadiska významných rekreačných, turistických a športových cieľov Prešovského samosprávneho kraja majú vybrané miestne komunikácie strategický význam. Keďže vzhľadom k technickým a stavebným parametrom nie je možné tieto cesty zaradiť do siete ciest II. a III. triedy, budú preklasifikované z miestnych na účelové. 
 

Problémom miestnej komunikácie Bžany – Valkov Domaša sú viaceré úzke úseky. 
 
Poslanec Marek Hrabčák (Dohoda pre región) sa zaujímal, či okrem povinnosti dokladovať vlastnícky vzťah k stavbe, bude samosprávny kraj riešiť aj otázku nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Opodstatnenosť predloženého zámeru nespochybňuje, no má obavy, aby roky neriešené vlastnícke práva neostali na ťarchu práve PSK. „Keď sa prihlásia vlastníci pozemkov a budú ich chcieť vysporiadať, bude to ich relevantná požiadavka. Rozumiem tomu, že obce so 100 – 200 obyvateľmi na to zdroje nemali, ale samosprávny kraj je iné kafe,“ reagoval Marek Hrabčák. Debatu k tejto téme odľahčil jeho kolega Miroslav Benko (SMER-SD), ktorý sa vrátil k ich výmene názorov spred roka a pol. „Pred časom pán poslanec Hrabčák povedal, že som rozhodca a nemal by som rozprávať k výstavbe futbalového štadióna. Chcem sa ho opýtať, či má vodičský preukaz, pretože ak ho má, tak by ani on nemal rozprávať o komunikáciách vo vlastníctve PSK,“ dodal s úsmevom Miroslav Benko. „Dúfam, že to bola rečnícka otázka a nechceš odpoveď,“ kontroval rovnako pobavene predseda PSK Milan Majerský. Už priamo k téme Štefan Bieľak (Klub nezávislých poslancov) upozornil, že sa schvaľuje iba zámer, preto otázka prevodu majetku, vrátane vlastníckych pomerov pod komunikáciami, bude predmetom ďalších rokovaní, pričom o finálnom materiáli bude opäť rozhodovať zastupiteľstvo. „Je to zámer. Jeho schválením dávame len poverenie Správe a údržbe ciest, aby mohla konať,“ zdôraznil Štefan Bieľak. 
 

Investíciu si bude žiadať aj úsek, kde sa časť vozovky zvažuje. 
 
Podpredseda PSK a poslanec za okres Stropkov Martin Jakubov v rozprave zdôraznil, že táto vízia je z pohľadu podpory turizmu, športu a regionálneho rozvoja kľúčová. Berúc do úvahy potenciál cestovného ruchu vníma schválenie zámeru ako naplnenie záväzku samosprávy nielen voči dovolenkárom z regiónu, ale zdôraznil aj potrebu vyslať signál zahraničným turistom. Pripomenul, že pri zaradení miestnej komunikácie Bžany – Domaša Valkov do cestnej siete účelových komunikácií vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja sa angažuje už 6 rokov. „Zdôvodňujem to tým, že táto komunikácia má vysoký strategický význam, pretože je to cesta, ako som ju pred časom nazval, k „prešovskému“ moru a toto naše „prešovské“ more v posledných týždňoch výrazne vzrástlo na cene. Naši ľudia z regiónu budú totiž v najbližšom letnom dovolenkovom období využívať na relax a oddych práve domáce rekreačné zariadenia. Jedným z nich je v našom regióne aj Domaša,“ vysvetľoval Martin Jakubov. 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!