Multifunkčné centrum 4.0 bude pomáhať Rómom v šiestich centrách

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Cieľom projektu Multifunkčné centrum 4.0 je zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín regiónu a ich začlenenie do spoločnosti v oblasti  vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, či nediskriminácie. Realizovať ho bude Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Centrom voľného času v Nižnom Hrabovci, Základnou školou v Čaklove, Obecnou knižnicou v Dlhom Klčove, Obecnou knižnicou v Banskom a Komunitným centrom v Hencovciach.

Aktivity a činnosť Multifunkčného centra 4.0 uviedla knižnica na otváracej konferencii, v rámci ktorej vystúpili predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danka Molčanová, vedúca oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska, MIRRI SR Jana Dacková, Gabriela Vašková z Informačného a vzdelávacieho inštitútu Nižný Hrušov, starostka Dlhého Klčova Ľubica Zubková a Valéria Juríčková zo Súkromnej základnej umeleckej školy Jastrabie nad Topľou. O kultúrny zážitok sa postarala rómska detská tanečná skupina pod vedením Dušana Plichtu – Čiriklore.

Projekt na konferencii predstavila Marianna Majzlíková. Jeho cieľom je zvýšiť šance detí a mládeže uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich osobnostný rozvoj. Projekt sa sústreďuje na zraniteľnú vekovú skupinu zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia vo vranovskom okrese, kde žije takmer 25% Rómov.

Hlavnou ideou je zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a nediskriminácie. Mnohé aktivity budú realizované ako prelínacie aktivity medzi Rómami a nerómami na zabezpečenie inklúzie Rómov a odstraňovanie predsudkov voči nim.

V rámci projektového zámeru sa zrealizujú jazykové kurzy, príprava na pracovný pohovor, kurz využívania informačných technológií v zamestnaní, literárne festivaly, workshopy či semináre. Aktivity budú tiež zamerané na prevenciu závislostí u detí a mládeže, zdravú výživu, ale aj športovú činnosť.

 „Veríme, že podpora zamestnanosti mladých ľudí, zdravie a zdravý životný štýl, výchova k umeniu a kultúre, diskriminácia – a „nebojme sa o tom hovoriť“, ako aj mnohé ďalšie aktivity a vytvorenie multifunkčného centra pre deti a mládež ako spolupracujúcej štruktúry organizácií pracujúcich s deťmi v rôznych oblastiach prispejú v horizonte niekoľkých rokov k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja okresu Vranov nad Topľou, toho času patriaceho k najmenej rozvinutým okresom Slovenska,“ uviedla vedúca oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska, MIRRI SR Jana Dacková.

Ako dodala, v oblasti miestneho rozvoja bolo spolu podporených 9 projektov vo výške niečo cez 6 miliónov eur. Keďže výberová komisia posudzovala ich kvalitu zodpovedne, neboli podporené všetky, a to aj napriek tomu, že časť finančných prostriedkov ostala nepridelená.

„Žiadosť o projekt Hornozemplínskej knižnice bola hodnotená ako projekt s jasným obrazom toho, čo by sa malo dosiahnuť s tým, že jej doterajšie skúsenosti sú záruku úspešnej realizácie projektu. Žiadosť zároveň preukazovala vysokú odbornosť v oblasti zapojenia rómskej komunity do aktivít projektu, čo je komplementárnym prvkom programu regionálneho rozvoja a bolo to v rozhodovacom procese značne ocenené,“ vysvetlila J. Dacková.

Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!