Polícia upozorňuje vodičov na inštitút objektívnej zodpovednosti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Od roku 2012 je na Slovensku zavedený inštitút objektívnej zodpovednosti. Mnohí vodiči však dodnes netušia, čo to presne znamená a na čo by si mali dať pozor. Objektívna zodpovednosť v skratke je vlastne zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča.

V rámci objektívnej zodpovednosti je držiteľ každého vozidla povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a to aj vtedy, keď jeho vozidlo používa niekto iný. Ak niekomu požičiate vaše auto a ten poruší dopravné predpisy, pokutu dostanete vy, pretože ste držiteľ daného vozidla.

Objektívna zodpovednosť je nástroj, ktorým sa štát snaží zabezpečiť to, aby vodiči vždy dodržiavali pravidlá cestnej premávky, teda rešpektovali dopravné značenia a najvyššiu povolenú rýchlosť, neprechádzali na červenú a podobne. Po právnej stránke je definovaná ako zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča. Už v definícii je jasne rozlíšené, že držiteľ a vodič vozidla môžu byť dve rôzne osoby, pričom pokutu nedostanú obaja, ale iba držiteľ. Polícia vás na mieste nezastaví, skutok iba zadokumentuje.

Správne delikty sú sankcionované, pričom výška pokút je jasne vopred určená zákonom. Policajti nie sú oprávnení uložiť pokutu v inej výške, prihliadať na okolnosti spáchania skutku alebo o výške pokuty rozhodovať na základe osoby vodiča vozidla. Výška samotnej pokuty závisí od závažnosti previnenia a v niektorých prípadoch sa môže vyšplhať do vysokých súm. Za prekročenie rýchlosti môžete v meste dostať pokutu v rozmedzí od 20 do 800 eur, mimo obce sa výšky pokút pohybujú až do sumy 1000 €. Za jazdu v záchranárskej uličke vám môže byť uložená  pokuta od 200 do 300 eur. Jedna z najvyšších sankcií je udeľovaná za prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla. V prípade takéhoto priestupku môžete dostať pokutu až do výšky 798 eur.

V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti platí, že ak držiteľ uhradí pokutu do 15 dní odo dňa, kedy mu bola doručená, bude musieť zaplatiť iba 2/3 z celkovej sumy, ktorá mu bola pôvodne uložená. Ak bude sankciu hradiť po uplynutí 15-dňovej lehoty, musí zaplatiť plnú výšku. Pokutovaný vodič má právo podať voči rozhodnutiu o uložení pokuty odpor, ktorý ale nemusí byť vyriešený v jeho prospech. Okrem toho bude musieť uhradiť aj trovy konania. Zaplatenie pokuty za správny delikt predstavuje ukončenie celej záležitosti, pričom držiteľ vozidla nedostane žiadny zápis do evidenčnej karty vodiča.

Podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke sa ňou rozumie povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., aj napríklad zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, rýchlosť jazdy, zákaz predchádzania a iné. 

Zákon stanovuje pevnú výšku pokuty pri jednotlivých porušeniach pravidiel cestnej premávky. Pokuta za porušenie pravidiel napríklad pri zastavení a státí podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaze zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia je vo výške 78 €,  resp. 198 €.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove n/T apeluje týmto na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, čím sa vyhnú sankciám a najmä tak prispejú k zníženiu dopravnej nehodovosti najmä s následkami na živote a zdraví. Každý z nás chce dnes bezpečne dôjsť živý a zdravý domov!                                           

ODI OR PZ Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!