Obec Hlinné vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa materskej školy

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy, Hlinné 76.

Kvalifikačné predpoklady:
–  kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
–  najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti, 
– výkon prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Iné požiadavky:
–  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
–  bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
–  zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
–  znalosť príslušnej legislatívy,
–  riadiace a organizačné schopnosti,
–  ovládanie štátneho jazyka.
 
Požadované doklady:
–  prihláška do výberového konania
–  overené kópie dokladov (o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, o dĺžke výkonu pracovnej činnosti, o vykonaní 1. atestácie)
–  čestné prehlásenie o bezúhonnosti 
–  profesijný životopis
–  potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z. z.)
–  písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
–  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
 
Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35, v obálke s označením ,,Výberové konanie – Materská škola, Hlinné 76“ NEOTVÁRAŤ!
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 23.3.2020 o 12.00 hod.
 
Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
 
Dátum a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
 
Milena Naštová Hladová, starostka obce Hlinné
 
UVEREJNENÉ: 11. marca 2020
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!