Výberové konanie na hlavného kontrolóra/ky obce Hermanovce nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Hermanovce nad Topľou na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Hermanovce nad Topľou č. 32/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hermanovce nad Topľou.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Prihláška musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods.4 písm. a) č. 330/2007 Z. z. zákona o registri trestov)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • žiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Ďalšie predpoklady:

 • prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
 • znalosť právnych predpisov rozpočtových, príspevkových organizácií, hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • bezúhonnosť
 • ovládanie PC

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov
 • v zmysle § 18 a ods. 6. zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer na kratší pracovný čas s mesačným úväzkom 0,05
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.

Termín podania prihlášky:

 • Uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne do 26.4.2023 do 15:00 hod. na adresu: Obec Hermanovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré v zalepenej obálke. Obálka musí byť označená:

“ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

 • Uchádzač, ktorý splní podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hermanovce nad Topľou dňa 27.4.2023.

Ing. Martin IVAN

starosta obce

V Hermanovciach nad Topľou, dňa 12.4.2023

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!