Obec Babie vyhlasuje VK na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ Babie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Babie vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Babie
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť 
– najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
– vykonanie prvej atestácie 
 
Prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť na adresu:
Obec Babie, Obecný úrad Babie č. 9, 094 31 Hanušovce nad Topľou v obálke s označením
„Výberové konanie – MŠ Babie“ NEOTVÁRAŤ!
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 01. júla 2020 o 12.00 hodine.
Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
 
Podrobnejšie informácie k výberovému konaniu a požadovaným dokladom, nájdete na webovej stránke obce Babie http://www.babie.ocu.sk
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!