Hornozemplínska knižnica bude pomáhať Rómom v okrese v šiestich centrách

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala takmer 595-tisíc eur z Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantov na realizáciu projektu s názvom Multifunkčné centrum 4.0. Financie využije na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín regiónu a ich začlenenie do spoločnosti. Zameria sa pritom na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a nediskrimináciu.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance detí a mládeže uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich osobnostný rozvoj. Projekt sa sústreďuje na zraniteľné deti a mládež zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia vo vranovskom okrese, kde žije takmer 25% Rómov. „Projekt je zameraný na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v štyroch oblastiach, a to vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a nediskriminácie. Mnohé aktivity budú realizované ako prelínacie aktivity medzi Rómami a nerómami na zabezpečenie inklúzie Rómov a odstraňovanie predsudkov voči nim,“ uviedla Dáša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

V rámci projektového zámeru sa zrealizujú jazykové kurzy, príprava na pracovný pohovor, kurz využívania informačných technológií v zamestnaní, literárne festivaly, workshopy či semináre. Aktivity budú tiež zamerané na prevenciu závislostí u detí a mládeže, zdravú výživu, ale aj športovú činnosť. „Súčasťou aktivít v oblasti nediskriminácie bude program Krotitelia displejov, cyklus kultúrnych podujatí Kultúra a umenie bez diskriminácie, semináre STOP šikane. Projektový zámer by sa mal realizovať od januára budúceho roka do apríla roku 2024,“ dodala D. Jeleňová.

Multifunkčné centrum bude fungovať ako komplexná štruktúra šiestich centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do tohto projektu. Centrá sa vytvoria v Centre voľného času v Nižnom Hrabovci, Základnej škole v Čaklove, Obecnej knižnici v Dlhom Klčove, Obecnej knižnici v Banskom a Komunitnom centre v Hencovciach v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!