LESY SR, š.p. reagujú: BUKÓZA Export-Import, a. s. neuhrádza záväzky

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky reaguje na vyjadrenia BUKÓZA HOLDING, a.s. Dominantným dôvodom prečo došlo k pozastaveniu dodávok drevnej hmoty do fabriky je neplnenie si finančných záväzkov zo strany BUKÓZA Export-Import, a. s.

BUKÓZA HOLDING, a.s. určila ako jedného zo zodpovedných za jej súčasný ekonomický stav bývalého ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského. Lesy SR, š.p. vo svojom stanovisku zopakovali to, čo nám v telefonickom rozhovore zdôraznil bývalý minister. „LESY Slovenskej republiky, štátny podnik po analýze uzatvorených kúpnych zmlúv pristúpil v júli 2020 k ich celoplošnému vypovedaniu. Hlavným dôvodom odstúpenia od Rámcových kúpnych zmlúv bolo ich prehodnotenie z podozrenia na netransparentnosť pri ich uzatváraní v minulom období a aj vzhľadom na absenciu zdrojov dreva, ktoré bolo predmetom kúpnych zmlúv,“ vysvetlila hovorkyňa štátneho podniku LESY SR Katarína Palková.

LESY SR, š.p. navyše považujú tvrdenie o krátení dodávok dreva v roku 2020 za zavádzajúce. „Neplnenie objemu dodávok v roku 2020 bolo spôsobené obmedzovaním odberu samotnou spoločnosťou BUKÓZA Export-Import, a. s. V priebehu roku 2020 bola uvedená spoločnosť niekoľkokrát písomne vyzvaná k odberu dreva,“ vysvetľujú LESY SR, š.p.

Štátny podnik dodal, že po vypovedaní kúpnej zmluvy a uplynutí výpovednej lehoty v júli 2021 došlo k okamžitému uzavretiu nového zmluvného vzťahu prakticky v nezmenenom ročnom množstve na obdobie august až december 2021. Rovnako jeho hovorkyňa pripomenula, že po ukončení tejto zmluvy bola uzatvorená nová zmluva na dvojročné obdobie na roky 2022 a 2023. „Po prehodnotení spolupráce a v zmysle obchodnej stratégie LSR o podpore domáceho drevospracujúceho priemyslu a podpore ekonomiky v regiónoch s nízkou zamestnanosťou bola ako s jediným zákazníkom táto kúpna zmluva predĺžená až do roku 2025. Na rok 2024 sa prehodnotil aj objem dreva, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, a bol zvýšený o cca 30% oproti pôvodne dohodnutému objemu,“ vysvetlila K. Palková.

O to viac považujú LESY SR, š.p. za zavadzajúce tvrdenie o ich zodpovednosti za nedodávanie drevnej hmoty  roku 2023 a v januári 2024. „V tomto období  LESY SR š.p. nemohol zákazníkovi realizovať dodávky v zmluvne dohodnutom objeme z dôvodu opakujúcej sa platobnej neschopnosti. Dodávky v decembri 2023 boli v objeme 8 947 m3  a v januári 2024 v objeme 8 834 m3,“ reagovali LESY SR, š.p.

LESY SR, š.p. zdôraznili záujem o korektné obchodné vzťahy s cieľom hľadať riešenia a spôsoby na pokračovanie spolupráce, no upozornili, že spoločnosť Bukóza Export – import a.s., porušovala platobné podmienky kúpnej zmluvy tým, že meškala so zaplatením kúpnej ceny a teda neuhrádzala svoje záväzky v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve. „Napriek nízkej likvidite spoločnosti, problémami s uhrádzaním svojich záväzkov a permanentnou existenciou pohľadávok po lehote splatnosti pokračovali LESY Slovenskej republiky v dodávkach, ale len do výšky platnej bankovej garancie. Od leta 2023 došlo k dohode a k podpisu troch splátkových kalendárov, z ktorých však ani jeden nebol dodržaný,“ uviedla K. Palková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!