Divé maky – aj my sa chceme zapojiť

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia – Zelený vzdelávací fond

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/zeleny-vzdelavaci-fond/

Termín realizácie projektu: 20.2.2020 – 31.8.2021

Realizuje: OZ Náš svet pri SŠI vo Vranove nad Topľou

Stručná anotácia, popis projektu: Cieľovú skupinu tvoria žiaci druhého stupňa SŠI vo Vranove nad Topľou, žiaci praktickej školy a študenti odborného učilišťa. Plánujeme vyrobiť búdky pre vtáčiky, hmyzie domčeky a motýlie záhony, vyrobiť vyvýšené záhony z dreva, naučiť sa vysádzať zeleninu, bylinky, ovocné dreviny a kríky, naučiť sa jednoduchý spôsob recyklácie biologického odpadu, vyrobiť komposter a vyrobený kompost používať v záhrade, recyklovať papier a oblečenie, naučiť sa využívať dažďovú vodu, vytvoriť zvislú kvetinovú stenu z paliet ,lavičky z drevených paliet, jahodovú pyramídu a nasadiť okrasné kríky a stromy v areáli školy, vytvoriť a prezentovať výchovno vzdelávací – edukačný program v školách určený pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov z marginalizovaných skupín, za účelom šírenia osvety ,zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti o ochrane prírody, krajiny a biodiverzity.

Ciele projektu: Naučiť sa žiť v súlade s prírodou, rešpektovať ju, starať sa o ňu a ochraňovať ju. Pochopiť význam biodiverzity pre človeka. Aktívne prispievať k ochrane biodiverzity a aplikovať prvky zelenej infraštruktúry podporujúce biodiverzitu. Povzbudiť ostatných k ochrane biodiverzity, šíriť osvetu a posilňovať povedomie o ochrane životného prostredie u detí a mládeže z marginalizovaných skupín.

Aktivity projektu:

  1. Pomáhame a chránime
  2. Pestujeme a kompostujeme
  3. Šetríme a recyklujeme
  4. Sadíme a kultivujeme
  5. Vychovávame a vzdelávame

Veľké ĎAKUJEME patrí Slovenskej agentúre životného prostredia – Zelenému vzdelávaciemu fondu, ktorá podporila tento projekt sumou 4 616,05 Eur.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!