Denný letný inkluzívny tábor Na správnej ceste

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Denný letný inkluzívny tábor Na správnej ceste realizovaný v dňoch 06.- 12. júla 2021 bol kľúčovou aktivitou rovnomenného projektu OZ Náš svet, ktorý spája deti zo sociálne slabého prostredia s deťmi a mladými ľuďmi z priemernej sociálnej vrstvy. Tábor bol realizovaný v priestoroch Spojenej školy internátnej na ul. M. R. Štefánika 140 vo Vranove nad Topľou a bol zameraný na ochranu životného prostredia a biodiverzity, separáciu odpadu, využívanie prírodných zdrojov, správanie sa človeka v prírode a k živočíchom v nej a iné enviromentálne témy. Deti boli rozdelené do piatich skupín podľa prírodných živlov a vyskúšali si tematické aktivity, ktoré pripravili učitelia Spojenej školy internátnej a ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou. Pomocou zábavných aktivít, s využitím metód tvorivej dramatiky, sa premenili na srnky, mravce, vtáky, vodné živočíchy a hľadačov pokladov a tým sa obohatili o aktuálne skúsenosti potrebné na formovanie ich postoja k prírode a spoločnosti.

Náklady na personálne a materiálne zabezpečenie boli plne zabezpečené zdrojmi EU cez projekt:

Názov projektu: Na správnej ceste

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01;  Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Y790

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom

opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Miesto realizácie projektu: Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu : od 22.06.2020 do 31.07.2022

Výška poskytnutého NFP:  101 797,92 €

Mgr. Renáta Kopčeková, finančný manažér projektu


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!