Cyklochodník Dobrá – Valkov sa podľa pôvodného scenára stavať nebude

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Výstavba cyklochodníka prepájajúceho rekreačné oblasti Dobrá a Valkov na Domaši sa zatiaľ odkladá. Dôvodom je odstúpenie obce Kvakovce od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Dôvod je prozaicky. Termíny. Zmluva s dodávateľom však ostáva v platnosti.

Obec Kvakovce požiadala o NFP na projekt Cyklistického chodníka pri Domaši na jeseň v roku 2021. Rozhodnutie o schválení prišlo na konci januára 2023 a zmluva bola podpísaná vo februári. Hoci samospráva má v zmluve s dodávateľom definované ukončenie výstavby do 365 od odovzdania stanoviska, neistotu do tohto procesu vniesla eurofondová podmienka definovaná  programovacím obdobím, v rámci ktorého bola výzva vyhlásená. Klauzula je nekompromisná. Stavba musí byť ukončená do konca tohto kalendárneho roka.

Ako upozornil starosta Radovan Kapraľ, dôvodom na prehodnotenie ambície začať s výstavbou boli riziká, ktoré by mohli mať pre Kvakovce fatálne existenčné dôsledky. Ak by sa totiž práce nestihli zrealizovať, hrozilo by, že peniaze prepadnú a ťarcha financovania by ostala na zodpovednosti obce. „Pri každej stavbe podobného charakteru môžu vzniknúť rôzne problémy. Táto stavba by nebola výnimkou, ale tu by jednoducho nebol skoro žiadny čas na riešenie. Predstavte si len takú skutočnosť, že by mesiac pršalo a nedalo by sa robiť nič. Každá štandardná zmluva o dielo pozná síce aj vyššiu moc, ale vzhľadom na to, že sa to musí dokončiť do konca roka 2023, takéto ustanovenie by sa v tomto prípade použiť nedalo,“ vysvetľoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Ako na ďalší rizikový faktor poukázal na skutočnosť, že od momentu, kedy bolo dielo vysúťažené, ubehlo viac ako 14 mesiacov, čo navýšilo cenu podľa indexov o približne 27%. V prepočte táto suma atakuje jeden milión eur. „A to sa bavíme o navýšení k dnešnému dňu, prepočítava sa to každý štvrťrok. Navýšenie ceny diela by musela znášať obec. Podľa platných pravidiel by nám to bolo uhradené až v poslednej žiadosti o platbu pred koncom roka 2023. Hneď v úvode vznikalo toľko komplikácií, že aj pri najlepšej snahe a vôli zrealizovať cyklochodník bolo našou povinnosťou reálne zhodnotiť situáciu. Aj keď neradi, tak sme od zmluvy o NFP radšej odstúpili. Napriek tomu, že ide o verejnoprospešnú stavbu, ktorá by bola impulzom pre celý región, horúci zemiak by ostal na našej obci,“ dodal R. Kapraľ.

Starosta Kvakoviec sa vízie o cyklochodníku medzi rekreačnými strediskami Dobrá a Valkov nevzdáva. „To, že sme odstúpili od zmluvy o NFP ešte neznamená, že cyklochodník nebude. Zmluva o dielo je stále platná. Momentálne hľadáme so samosprávnym krajom a ďalšími kompetentnými orgánmi riešenie, ako by sa dala stavba prefinancovať a zrealizovať tak, aby tam nebolo časové riziko s lehotou ukončenia do konca roka 2023. O riešení budeme informovať,“ nestráca nádej R. Kapraľ.

Zároveň však R. Kapraľ viackrát v rozhovore použil termíny „verejný záujem“ a „regionálny záujem“. Keď to rozmenil na drobné, vysvetlil, že očakáva výraznejší vklad silnejších hráčov – ako napr. štátu alebo samosprávneho kraja, pretože obec so 450 obyvateľmi má limity. Personálne a hlavne finančné. „Na Domaši je veľa projektov, ktoré by sa mali v budúcnosti realizovať. Uvediem príklad kostolíka v Novej Kelči, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a za chvíľu spadne. Nie je v silách pani starostky, aby na jeho záchranu dala peniaze z obecného rozpočtu. Kostol priamo v obci má, ale toto je kostolík na brehu vodnej nádrže, kde patrí medzi jej dominanty. Kostolík slúži ľuďom z celého okresu, preto by mal byť predmetom regionálneho záujmu,“ reagoval R. Kapraľ.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!