Výberové konanie na obsadenie riaditeľa(ky) Materskej školy v Hlinnom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa(ky) Materskej školy, Hlinné 76

Kvalifikačné predpoklady:

–  kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

–  najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

– výkon prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

–  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

–  bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–  zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,

–  znalosť príslušnej legislatívy,

–  riadiace a organizačné schopnosti,

–  ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

–  prihláška do výberového konania

–  overené kópie dokladov (o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, o dĺžke výkonu pracovnej činnosti, o vykonaní 1. atestácie)

–  čestné prehlásenie o bezúhonnosti

–  profesijný životopis

–  potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z. z.)

–  písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)

–  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35, v obálke s označením ,,Výberové konanie – Materská škola, Hlinné 76“ NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka prijímania prihlášok je 21.9.2020 o 12.00 hod.

Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Hlinnom, dňa 9.9.2020

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!