VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ Hermanovce n. T.

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Hermanovce nad Topľou v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hermanovce nad Topľou.

Kvalifikačné predpoklady:
– Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Najmenej päť rokov výkonu pracovnej činnosti
– Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
– bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zdravotná spôsobilosť na prácu v zmysle§ 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. zákona 138/2019o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobnostné amorálne predpoklady
– riadiace a organizačné schopnosti
– ovládanie štátneho jazyka
– znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady:
– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov (o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, o dĺžke výkonu pracovnej činnosti, o vykonaní 1. atestácie)
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 – profesijný životopis
– potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
Obec Hermanovce nad Topľou,
Obecný úrad Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré
v obálke s označením „Výberové konanie –MŠ Hermanovce nad Topľou“ NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka prijímania prihlášok je 27.1.2020 o 12.00 hodine.

Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Hermanovciach n/T., dňa 08.01.2020                                         

Ing. Martin Ivan, starosta obce

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!