Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne n. T.

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obecné zastupiteľstvo Obce Čierne nad Topľou v súlade s § 18a a nasl. zák. č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia
Obecného zastupiteľstva Obce Čierne nad Topľou č. 7/5/2019 zo dňa 13.12.2019
 
v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Čierne nad Topľou

Povinné podmienky:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra,
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy
 
Všeobecné podmienky:
hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,
zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
 
Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, pripadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,  jeho zmien a záverečného účtu,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce,
dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
vykonáva kontrolu tvorby a čerpania rozpočtu obce,
opodstatnenosť zavedenia  alebo zrušenia poplatkov obce
 
Vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

Úlohy hlavného kontrolóra:

vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju funkciu v Obci Čierne nad Topľou s mesačným pracovným úväzkom 10 %.
 
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v termíne do 20.01.2020 do 15:00 hod. na adresu:
Obecný úrad Čierne nad Topľou
Čierne nad Topľou 232
094 34  Bystré
v uzavretej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“
 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 31.01.2020 o 17:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Čierne nad Topľou.
O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Vladislav Dvorjak
starosta obce

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!