Vranovský RÚVZ upozorňuje: Dusičnany a dusitany v studniach sú rizikom

  • Obce
  • Dátum: 15.04.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Pri príležitosti Svetového dňa vody vyšetril Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 287 vzoriek z individuálnych zdrojov vody – studní. Pilotným projektom v tejto súvislosti bola analýza zameraná na dusičnany a dusitany priamo v obci Nižný Hrušov.

Dusičnany a dusitany patria v rámci kvality pitnej vody medzi najčastejšie vyšetrované chemické ukazovatele. Ich prekročenie v prípade verejných vodovodov je dnes irelevantnou témou, ale iná situácia je vo vzťahu ku kvalite vôd vo vlastných studniach. V rámci Svetového dňa vody priniesla verejnosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 248 vzoriek vody, z čoho pri orientačnom meraní nevyhovelo na dusičnany 32 vzoriek a jedna vzorka na dusitany.

Malé množstva dusičnanov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou cyklu dusíka v prírodnom prostredí, sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Ako vysvetlila Monika Kurucová, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky, vo zvýšenom množstve sa do nej dostávajú pri intenzívnom hnojení v poľnohospodárstve, z chemických postrekov alebo z neodborne vybudovaných žúmp, či poškodených rúr a potrubí kanalizácií. „Ľuďom, ktorí si dali vyšetriť vzorky vody, sme zároveň poskytli poradenstvo, ako sa o studne starať. Ich okolie má byť vyčistené, upravené, bez lokálnych zdrojov znečistenia, ako sú napr. kompostoviská. Rovnako dôležité je studne pravidelne čistiť a dezinfikovať,“ vysvetľovala Monika Kurucová.

Pilotným projektom bola analýza vzoriek vody zo studní priamo v obci Nižný Hrušov. Cieľom vranovského RÚVZ je priblížiť svoj servis verejnosti a toto je jedna z ciest. „Keďže epidemiologická situácia nám dovoľuje vykonávať aj ďalšie naše činnosti, chceme sa priblížiť ľuďom. Prvýkrát sme si to vyskúšali v Nižnom Hrušove, kde sme zároveň pri príležitosti Svetového dňa zdravia vykonávali aj ďalšie vyšetrenia, ktoré patria pod našu poradňu zdravia. Ak bude o takúto spoluprácu záujem aj z iných obcí, sme jej otvorení a radi v nej budeme pokračovať,“ pripomenula M. Kurucová.

Voľba na Nižný Hrušov nebola náhodná. Obec sa nachádza v blízkosti Odkaliska Poša a jej katastrom preteká Kyjovský potok. Analyzovaných bolo 39 vzoriek z individuálnych vodných zdrojov. Na dusičnany nevyhovelo limitu 50mg/l deväť vzoriek, prekročenie hodnôt na dusitany zaznamenané nebolo. Hoci v N. Hrušove je vybudovaný verejný vodovod, ľudia stále používajú vodu zo studní na zavlažovanie. M. Kurucová upozornila, že v prípade jej nevyhovujúcej kvality by sa na tieto účely používať nemala. „Naša obec sa nachádza v blízkosti environmentálnej záťaže, preto myšlienka vyšetriť vodu zo studní našich obyvateľov zaujala. Začať sme mali o ôsmej ráno a už desať minút pred ôsmou sme mali prvých šiestich záujemcov. Za veľmi dôležité považujem aj poradenstvo, ktoré obyvateľom poskytli pracovníci RÚVZ. Dozvedeli sme sa, ako sa máme o studňu starať, aké prípravky použiť na jej udržiavanie, ako často ju čistiť… Priznám sa, že aj ja som sa dozvedel veľa nových informácií,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, ktorý ocenil, že okrem analýzy vzoriek vody mohli občania získať tiež na základe základných vyšetrení prehľad o svojom zdravotnom stave.

Vysoké množstvo dusičnanov vo vodách z vlastných studní predstavuje riziko najmä pre deti do 6. mesiacov života. V tráviacom trakte sa totiž vplyvom niektorých baktérií reprodukujú dusičnany na toxické dusitany, ktoré reagujú s hemoglobínom. Ten sa redukuje na methemoglobín, čo znamená, že nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Prejavmi ochorenie alimentárnej dojčeneckej methemoglobínie sú sivomodré sfarbenie kože, pier a slizníc, znížený tlak krvi, hnačky, nechutenstvo, zrýchlený pulz a čokoládové sfarbenie krvi. „Tieto merania boli orientačné, ale vykonať môžeme aj akreditovaný rozbor a zistiť presnú hodnotu. V prípade, že v rodine je dieťa vo veku do 6. mesiacov, v záujme ochrany zdravia pri predchádzaní methemoglobínie vykonávame na požiadanie kontrolu vyššie uvedených chemických ukazovateľov z individuálnych vodných zdrojov bezplatne,“ doplnila M. Kurucová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!