Vranovskí poslanci prenajali tepelné hospodárstvo bez verejnej diskusie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť CEMED, s.r.o. bude mať v nájme tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou do roku 2027. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom zasadnutí. O materiáli rokovali počas prestávky za zatvorenými dverami a na návrh poslanca Mareka Fedora odsúhlasili, aby k hlasovaniu prešli priamo bez verejnej rozpravy.

O tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou sa na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva ani rokovať nemuselo. Stiahnutie tohto bodu navrhol Martin Buzáš. Dôvodom bol e-mail, ktorý dostali poslanci a v ktorom sú rozobrané viaceré detaily efektívneho a reálneho fungovania tepelného hospodárstva. „Vzhľadom na skutočnosť, že pred chvíľou nám došiel e-mail, ktorý je rozsiahly a je dôležité si ho prekonzultovať, navrhujem, aby sme tento bod presunuli na ďalšie zastupiteľstvo,“ uviedol Martin Buzáš. Jeho návrh podporila Lýdia Ondrušová. V predloženom materiáli jej chýbalo rozpracovanie ďalších alternatív správy tepelného hospodárstva a tiež upozornila na to, že návrh uznesenia bol doručený v deň rokovania MsZ. „Očakávala by som, že mestský aparát túto tému rozoberie a vysvetlí, prečo došiel k tomuto zámeru,“ definovala svoje očakávania Lýdia Ondrušová. Primátor Ján Ragan reagoval, že v súvislosti s nárastom cien plynu a energií je táto téma vysoko aktuálna a vážna, preto o nej treba rozprávať. Zároveň prisľúbil, že na základe žiadosti od viacerých poslancov vyhlási pred rokovaním o tepelnom hospodárstve prestávku.

Konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin v liste priloženom v dôvodovej správe vysvetlil, že dôvodom, prečo žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, je zabezpečenie technologicky, hospodársky a ekonomicky bezproblémového chodu tepelného hospodárstva. To predpokladá napr. vyhotovenie plánov spojených s výrobou tepla a TÚV, vrátane kalkulácie ceny tepla predloženej na schválenie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na nasledujúce regulačné obdobie, čo je spojené s rokovaniami o cenách vstupov variabilnej zložky ceny tepla. Predĺžením nájmu by sa zároveň, podľa neho, garantovalo zabezpečenie kontinuálneho pokračovania v začatých akciách v rámci údržby tepelného hospodárstva a nastavenie rozvojových programov s udržateľnosťou minimálne 5 rokov podľa pravidiel čerpania fondov, resp. prípadne prostredníctvom investícií z dlhodobého úveru. „Aby sme mohli dodržať všetky zmluvné záväzky a plniť povinnosti voči tretím osobám, navrhujeme zaradiť na prerokovanie do mestského zastupiteľstva dobu nájmu tepelného hospodárstva mesta Vranov nad Topľou najneskôr do konca mesiaca októbra 2021,“ žiadal listom Jozef Mihalčin.

Ján Ragan zopakoval alternatívy, ktorými sa tepelné hospodárstvo môže uberať. Prioritou radnice ostáva, aby sa nezvyšovala cena tepla o investície do modernizácie. Pripomenul, že vypísať súťaž na nového nájomcu môžu kedykoľvek. Pri možnosti, že ak by si ho mesto spravovalo vo vlastnej réžii, je zásadnou odpoveď na otázku, akým spôsobom sa (ne)budú dať čerpať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, resp. z eurofondov. „Predpokladali sme, že v tomto čase už budeme vedieť, ako to bude s eurofondami a Plánom obnovy, teda so zdrojmi, ktoré by nezaťažili nás, ako mesto, ani občanov a nemusela by sa navyšovať cena tepla. Ministerstvá však čerpanie týchto prostriedkov zatiaľ nepripravili, preto potrebujeme situáciu riešiť a toto obdobie preklenúť,“ vysvetľoval Ján Ragan.

Mestské zastupiteľstvo sa podľa neho môže k tepelnému hospodárstvu vrátiť, keď budú známe schémy získania externých zdrojov. Na čas, dokedy to jasné nie je, sa priklonil k alternatíve predĺženia nájomného vzťahu s CEMED-om, s.r.o. „V prípade, že tieto informácie budú reálne, konateľ CEMED-u deklaroval, že je ochotný rokovať aj o zmenách podmienok. Dnes sme však v situácii, kedy sa ceny plynu hýbu smerom nahor a bolo by dobré, keby sme ich vedeli zakontrahovať na isté obdobie,“ doplnil J. Ragan.

K skutočnosti, že sa o predlžení prenájmu nediskutovalo verejne, sa v bode Rôzne vrátila Lýdia Ondrušová. Fakt, že verejnosť si nemohla vypočuť argumenty poslancov, označila za chybu. Hoci uznala, že sa konalo viacero rokovaní, predsa len tepelné hospodárstvo považuje za príliš dôležitú tému, aby sa prešla v mestskom zastupiteľstve mlčky. „Postup mesta kritizujem v tom zmysle, že iným obchodným spoločnostiam, ktoré sa dlhodobo venujú tepelnému hospodárstvu, nedalo možnosť prezentovať sa a ponúknuť mestu dobré podmienky vo verejnej súťaži. Myslím si, že okolnosti sa oproti podpisu prvotnej zmluvy s touto spoločnosťou zmenili. Čas pokročil, podmienky sa ustálili, nie sú naliehavé, a preto mesto malo možnosť pristúpiť k inému riešeniu s tým, že doterajší nájomca by mal, samozrejme, plné právo zapojiť sa do súťaže a možno by sme ho boli vyhodnotili ako najlepšie riešenie,“ uviedla L. Ondrušová.

Primátor Ján Ragan chcel na jej vystúpenie reagovať, ale nakoniec od toho upustil. „Nechcem sa k tejto téme vracať, pretože rozprava bola zrušená. Chcem povedať len toľko, že ak by… A vlastne nechcem už nič povedať. Dohodli sme sa, že rozprava k tejto téme nebude,“ reagoval J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!