Vranovskí poslanci odsúhlasili ukončenie vzťahu s IRON RECYCLING

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou zrušilo zámer na nájom pozemkov, nájom pozemkov a nájomnú zmluvu o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. Rokovania MsZ sa zúčastnilo aj viac ako šesťdesiat občanov.

Pondelkové zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa začalo s hodinovým meškaním. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti zdôraznil, že nie je dôvod podceniť vplyv akejkoľvek priemyselnej výroby na životné prostredie a zdravie občanov, preto sa ospravedlnil za posunutie začiatku rokovania, čo odôvodnil neverejným stretnutím s poslancami, s ktorými hľadali kompromisné riešenie. 

Gabriela Bradovková vysvetlila, že iniciatíva petičného výboru, ktorého je predsedníčka, ako aj ostatných kolegov poslancov pri zvolaní mimoriadneho rokovania MsZ je zastaviť zámer IRON RECYCLING, a.s. spracovávať nebezpečný odpad z použitých akumulátorov a autobatérií vo Vranove nad Topľou, navyše v blízkosti obytnej zóny s viacerými školami. Okrem iného argumentovala kolaudačným rozhodnutím pre priemyselný park Ferovo, ktorým sa v ňom nepovoľujú prevádzky ťažkého priemyslu. „V zámere, aj odbornom posudku sa konštatuje, že výstavbou tohto závodu pribudnú dva veľké zdroje a jeden stredný zdroj znečistenia. Päť komínov a dva výduchy budú uvoľňovať oxidy síry a dusíka, olovo, kadmium a dioxíny. Spoločnosť navrhuje navýšiť jeden z komínov z 19 na 26 metrov, aby bol dostatočný rozptyl. Sme za to, že takáto prevádzka nemá v našom priemyselnom parku, čo hľadať,“ zdôraznila Gabriela Bradovková, ktorá zároveň upozornila na konštatovanie prof. Trnovca. Ten v súvislosti s koncentráciou PCB látok v krvnej plazme obyvateľov tohto regiónu, ktorá patrí medzi najvyššie aj v celosvetovom meradle, neodporúča žiadnu inú záťaž, ale iba ozdravné projekty. „Zdravie je prvá hodnota, ktorú sme povinní chrániť,“ pripomenula G. Bradovková. 


Dôvody pre zvolanie pondelkového mestského zastupiteľstva vysvetlila Gabriela Bradovková.

O stretnutí vedenia mesta s poslancami pred začiatkom MsZ informoval Igor Čačko. Priznal búrlivú diskusiu, ktorú spôsobila obava, že investor by mohol v prípade prijatia navrhnutého uznesenia žiadať nemalé odškodné. Ako výsledok spomínaného rokovania interpretoval návrh, aby bolo zasadnutie MsZ prerušené a kompetentní by sa za mesto informovali na Ministerstve životného prostredia SR, v akom stave sa nachádza proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA s tým, že zastupiteľstvo by bolo na základe prísľubu primátora J. Ragana zvolané opäť o týždeň. „Chcem vás všetkých ubezpečiť, že väčšina poslancov chce podporiť navrhnuté uznesenie. Sám som, ako člen petičného výboru, venoval dosť času tomu, aby sme sa tu dnes stretli, ale ide aj o to, aby bol prípadný dopad na rozpočet mesta, čo najmenší. Stretli by sme sa o týždeň, po rokovaní na MŽP a predpokladám, že by sme uznesenie prijali potom,“ vysvetľoval Igor Čačko. Primátor Ján Ragan doplnil, že celý proces a snahu poslancov, ktorí navrhli ukončenie zmluvného vzťahu s investorom, môže elegantne ukončiť práve rozhodnutie MŽP SR. „Ak ministerstvo vydá negatívne stanovisko, zmluva končí. Firma nebude realizovať svoj zámer a nič nás to nebude stáť,“ dodal J. Ragan.


Kompromisný návrh riešenia po stretnutí vedenia mesta s poslancami interpretoval Igor Čačko.

Ako hru o čas vnímal navrhnutý kompromis Igor Pribula, ktorý vyjadril obavu, či proces EIA bude objektívny. Z toho dôvodu považuje za najoptimálnejšie riešenie ukončiť nájomný vzťah ešte pred vydaním rozhodnutia, pretože pokiaľ bude kladné, rokovacia pozícia mesta sa posunie do podstatne nevýhodnejšej roviny. „Neviem, či nájdeme iný okres s tak zlou kvalitou ovzdušia, ako Vranov nad Topľou. Bavíme sa o investorovi s dvoma veľkými a jedným stredným zdrojom znečistenia, no akumulovaný vplyv na životné prostredie sa neposudzuje. Toto je jediná cesta, aj keď si uvedomujem, že nás to bude niečo stáť, ale neboli by to prvé dopady na mesto,“ uviedol Igor Pribula. 

Z občanov vystúpil Vladimír Bodnár. Apeloval na vysokú environmentálnu záťaž v regióne, ktorá spôsobuje vysoké percento onkologických ochorení s fatálnymi následkami pre ľudí. „Čítal som vyjadrenie, že mnohí sme nemali záujem ísť do Maďarska. Pozeral som si okolie, vyzerá to tam pekne, ale široko ďaleko tam nie sú záťaže, ako okolo Vranova. Keď nám pán Pekarovič navrhoval, že nás vezme do Jaszberényi, ja vezmem kohokoľvek z poslancov, či firmy do auta a pozvem ich na exkurziu na onkologické oddelenie. Nie je to pekný pohľad na matku bojujúcu spolu so svojim dieťaťom, ktoré má dopichané telíčko,“ prihovoril sa Vladimír Bodnár.


Z občanov vystúpil Vladimír Bodnár.

Hoci pôvodne po ukončení rozpravy J. Ragan na návrh I. Čačka vyhlásil 10-minútovú prestávku, nakoniec poslanecký zbor pristúpil k hlasovaniu o pôvodnom uznesení po pár desiatkach sekúnd. Zastupiteľstvo odsúhlasilo zrušenie zámeru na nájom pozemkov, nájom pozemkov a nájomnú zmluvu o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. jednohlasne. „Uvidíme, čo sa nám podarí vyrokovať s investorom, ktorý avizoval, že s doterajším procesom mal náklady, ale zdravie je na prvom mieste, preto som bral do úvahy názor občanov a aj ja som navrhol, aby bolo toto uznesenie schválené. Proces EIA je otvorený, zvážime, či ešte do neho vstúpime, resp. aké ďalšie argumenty vieme použiť. V priebehu týždňa sa rozhodneme,“ odpovedal Ján Ragan na otázku, či aj po schválení uznesenia je konzultácia na Ministerstve životného prostredia SR stále aktuálna.  

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!